(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia

Tabelarni pregled advokatske tarife

Krivični postupak – nagrada sa paušalom i započetim satom

Visina zaprećene kazne

Odbrana, zastupanje privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca

 (t. br. 1)

Zastupanje oštećenog, odložen pretres, razgovor sa okrivljenim u pritvoru ili zatvoru, poverljiv razgovor sa osumnjičenim u pretkriv. post. pred OUP Žalba (okrivljenog, privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca) ponavljanje kriv. post., zaht. za zaštitu zakonitosti Privatna tužba,krivična prijava,optužni akt,zahtev za sprovođenje istrage,prigovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, predlog za sporazum o priznanju, predlog za ukidanje pritvora, odgovor na žalbu ili predlog za ponavljanje, vanr. ublažavanje kazne, molba za pomilovanje, odlaganje izdržavanja ili uslovni otpust,odgovor na predlog za ponavljanje postupka, zahtev za rehabilitaciju, žalbe protiv rešenja o određivanju ili produživanju pritvora, sprovođenju istrage Ostali podnesci
 do 3 godine  18.000,00  9.750,00  33.000,00  16.500,00  8.250,00
 3-5 godina  24.000,00  12.750,00  45.000,00  22.500,00  11.250,00
 5-10 godina  31.500,00  16.500,00  60.000,00  30.000,00  15.000,00
 10 -15 godina  46.500,00  24.000,00  90.000,00  45.000,00  22.500,00
preko 15 godina  61.500,00  31.500,00  120.000,00  60.000,00  30.000,00

*može se ugovoriti naknada koja je do 50% manja ili u iznosu koji je veći od iznosa propisanog tarifom

Parnični, izvršni, vanparnični, nepokretnosti, stečaj, upravni, upravni sporovi i drugi postupci – procenjivi predmeti

Vrednost spora Podnesak (t. br. 13) Ročište Ročište – odloženo Žalba
manja od 450.000,00 6.000,00 7.500,00 4.500,00 12.000,00
od 450.000,01 do 750.000,00 9.000,00 10.500,00 6.000,00 18.000,00
od 750.000,01 do 1.500.000,00 11.250,00 12.750,00 7.125,00 22.500,00
od 1.500.000,01 do 3.000.000,00 16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00
od 3.000.000,01 do 6.000.000,00 22.500,00 24.000,00 12.750,00 45.000,00
od 6.000.000,01 do 12.000.000,00 30.000,00 31.500,00 16.500,00 60.000,00
od 12.000.000,01 do 24.000.000,00 37.500,00 39.000,00 20.250,00 78.000,00
od 24.000.000,01 do 48.000.000,00 45.000,00 46.500,00 24.000,00 90.000,00
od 48.000.000,01 do 120.000.000,00 45.000,00 + 30,00 na svakih započetih 300.000,00 46.500,00 + 30,00 na svakih započetih 300.000,00 24.000,00 +  15,00 na svakih započetih 300.000,00 90.000,00 + 60,00 na svakih započetih 300.000,00
od 120.000.000,01 do 300.000.000,00 52.200,00 + 30,00 na svakih započetih 900.000,00 53.700,00 + 30,00 na svakih započetih 900.000,00 26.100,00 + 15,00 na svakih započetih 900.000,00 104.400,00 + 60,00 na svakih započetih 900.000,00
preko 300.000.000,00 58.200,00 + 30,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 88.200,00 59.700,00 + 30,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 89.500,00 29.100,00 + 15,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 44.100,00 116.400,00 + 60,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 176.400,00

*može se ugovoriti naknada koja je do 50% manja ili u iznosu koji je veći od iznosa propisanog tarifom

 Prekršajni postupak i postupak privrednih prestupa

Vrsta spora Podnesak (t. br. 14) Ročište Ročište – odloženo Žalba
Privredni prestupi  30.000,00 31.500,00 16.500,00 60.000,00
Sud časti pri Privrednoj komori  16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00
Prekršajni postupak pred policijom  22.500,00 24.000,00 14.250,00 54.000,00
Prekršajni postupak pred Prekršajnim sudom  25.500,00 27.000,00 14.250,00 54.000,00
Ostali prekršajni postupci  16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00

*može se ugovoriti naknada koja je do 50% manja ili u iznosu koji je veći od iznosa propisanog tarifom

  Parnični i drugi postupci – neprocenjivi predmeti

Vrsta spora Podnesak (t. br. 14) Ročište Ročište – odloženo Žalba
Smetanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, porodični (vanparnica), upisi u katastar, upravni postupak i spor, upisi APR  16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00
Ostali postupci pred državnim organom  19.500,00 21.000,00 11.250,00 39.000,00
Službenosti, stambeni sporovi, ostali postupci pred osnovnim sudom  22.500,00 24.000,00 14.250,00 54.000,00
Utvrđivanje očinstva, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija, upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija, ostali postupci pred privrednim sudom  25.500,00 27.000,00 14.250,00 54.000,00
Zakonsko izdržavanje  6.000,00 7.500,00 4.500,00 12.000,00
Vršenje roditeljskog prava  11.250,00 12.750,00 7.125,00 22.500,00
Uređenje imovinskih odnosa, ostali vanparnični postupci, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi pred višim sudom  30.000,00 31.500,00 16.500,00 60.000,00
Ostali sporovi pred Upravnim sudom  36.000,00 37.500,00 19.500,00 72.000,00
Autorski sporovi, postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom 45.000,00 46.500,00 24.000,00 90.000,00

*može se ugovoriti naknada koja je do 50% manja ili u iznosu koji je veći od iznosa propisanog tarifom

Sastavljanje ugovora, opštih akata i drugih isprava

Vrsta pravne radnje Iznos
Procenjivi ugovori  1,5% vrednosti ili tarifni broj 13
Neprocenjivi ugovori:  
 Ortački ugovor  30.000,00
 Ugovor o korišćenju zajedničke stvari  22.500,00
 Ugovor o posluzi  16.500,00
 Ugovor o trgovinskom zastupanju ili posredovanju  25.500,00
 Generalni (opšti) ugovori  30.000,00
 Predugovori  22.500,00
 Ostali neprocenjivi ugovori  19.500,00
Izjave:  
 Zaveštanje  19.500,00
 Punomoćje  13.500,00
 Ostale izjave  11.250,00
Opšti akti:  
 Statut ili osnivački akt privrednog subjekta ili drugog pravnog lica  30.000,00
 Ostali opšti akti privrednog subjekta ili drugog pravnog lica (pravilnici i dr.)  25.500,00
 Opšti akti državnih organa ili organa lok. samouprave  37.500,00
 Pojedinačni akti privrednih subjekata i drugih pravnih lica (odluke i dr.)  19.500,00
 Pojedinačni akti držanih organa ili organa lok. samouprave  22.500,00

*može se ugovoriti naknada koja je do 50% manja ili u iznosu koji je veći od iznosa propisanog tarifom

Ostale radnje – zajedničke odredbe

Radnja Iznos
Zastupanje više stranaka uvećanje po 50% za svaku stranku
Započeti sat, konsultativni sastanak, konferencije 1.500,00
Dopisi, opomene, pregled i razgledanje spisa 50% tarifnog broja 1, 13 ili 14
Pregled zemljišnih i drugih knjiga, izvodi, prepisi, pravosnažnost, izvršnost 20%  tarifnog broja 1, 13 ili 14
Pravni savet usmeni 50%, pismeni 100% od tarifnog broja 1, 13 ili 14

*može se ugovoriti naknada koja je do 50% manja ili u iznosu koji je veći od iznosa propisanog tarifom

Integralni tekst advokatske tarife

TARIFA O NAGRADAMA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZA RAD ADVOKATA

(“Službeni glasnik RS”, br. 121/2012)

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Tarifom se određuje način vrednovanja, obračunavanja i plaćanja nagrada za advokatske usluge i naknada troškova za rad advokata ili advokatskog ortačkog društva (u daljem tekstu: advokat).

Član 2

Nagrada i naknada troškova advokatu pripadaju za radnje obavljene po punomoćju, rešenju nadležnog organa, usmenom ili pismenom nalogu stranke.

Stranka ili nadležni organ, dužni su da advokatu plate i nagradu i naknadu troškova.

Član 3

Kada pruža pravnu pomoć u stranoj državi, advokat može primeniti ovu tarifu ili advokatsku tarifu te države.

Kada pruža pravnu pomoć inostranim pravnim ili fizičkim licima na teritoriji Republike Srbije, advokat može primeniti ovu tarifu ili advokatsku tarifu države u kojoj se nalazi sedište odnosno prebivalište stranke.

O primeni inostrane advokatske tarife advokat sa strankom zaključuje pismeni ugovor.

II NAGRADA ZA RAD ADVOKATA

Član 4

Visina nagrade za rad advokata određuje se Tarifom kojom se utvrđuje broj poena za pojedine radnje advokata, s tim da za sastavljanje izjava volje (ugovora, isprava jednostranih ili dvostranih, zaveštanja i sl.) advokat može nagradu obračunati u procentualnom iznosu od vrednosti predmeta izjave volje.

Advokat može u pismenom obliku sa strankom ugovoriti nagradu u iznosu koji je manji od iznosa propisanog Tarifom, ali ne manji od 50% tog iznosa ili u iznosu koji je veći od iznosa propisanog Tarifom, ali ne veći od petostrukog iznosa.

Kada dosuđuju troškove stranci koja je uspela u postupku – sudovi ili drugi državni organ nisu obavezni da primene ugovor o visini nagrade niti ugovor o primeni inostrane advokatske tarife.

Član 5

Za pružanje kontinuirane pravne pomoći, advokat može sa strankom ugovoriti nagradu u paušalnom iznosu. Ovako ugovorena nagrada ne može se odnositi na radnje zastupanja pred sudovima i državnim organima.

Ugovori o visini nagrade u paušalnom iznosu proizvode pravno dejstvo samo ako su zaključeni u pismenom obliku i ako sadrže opis radnji ili poslova na koje se advokat obavezao da preduzima.

Član 6

Advokat može u pismenom obliku sa strankom ugovoriti nagradu za rad na osnovu satnice koja ne može biti manja od 150 poena za svaki započeti sat.

Član 7

U imovinskopravnim predmetima advokat može u pismenom obliku sa strankom ugovoriti nagradu za rad u srazmeri (procentu) sa uspehom u postupku odnosno sa uspehom u pravnim radnjama koje će za stranku preduzeti, s tim da ugovoreni procenat ne može biti veći od 30%.

III NAKNADA TROŠKOVA

Član 8

Advokatu pripada naknada za stvarne troškove koji su bili potrebni za obavljanje poverenih mu poslova.

Član 9

Za obavljanje poslova izvan sedišta advokatske kancelarije, advokatu pripada naknada za prevoz, naknada za smeštaj, naknada za odsustvovanje iz advokatske kancelarije i dnevnice i to:

– za prevoz u međumesnom saobraćaju – u visini cene prevoza prevoznim sredstvom po izboru advokata;

– za prevoz u mesnom saobraćaju – u visini cene taksi prevoza;

– za prevoz sopstvenim vozilom – u visini od 30% od cene najkvalitetnijeg benzina po pređenom kilometru;

– za smeštaj – u visini cene hotelskog smeštaja, osim hotela sa pet i više zvezdica;

– za odsustvovanje iz kancelarije – u visini od 50 poena za svaki započeti sat, a najviše deset sati dnevno;

– za poštanske, telefonske, bankarske i slične usluge prema plaćenim računima;

– dnevnice – isto kao i zaposlenima u državnim organima i izabranim, odnosno postavljenim licima.

IV NAPLATA NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA

Član 10

Nagrada i naknada troškova se mogu plaćati unapred ili nakon izvršene radnje i nastalih troškova.

Advokat je ovlašćen da od stranke zatraži i unapred primi novčana sredstva na ime obezbeđenja naplate buduće nagrade i troškova koji će nastati prilikom zastupanja.

Momenat sačinjavanja obračuna između advokata i stranke ima se smatrati trenutkom naplate troškova i nagrade advokata.

Član 11

Visina nagrade za rad advokata utvrđuje se prema važećoj tarifi u vreme obračuna.

Član 12

Dosuda i naplata troškova postupka na teret protivne stranke ne utiče na obračun i naplatu nagrade i troškova između advokata i stranke.

Na zahtev stranke advokat je dužan sastaviti pismeni obračun nagrade i troškova za izvršeni rad uz prikaz Tarife.

Advokat, koga Advokatska komora imenuje kao zastupnika ili branioca stranke koja je nesposobna za plaćanje iz socijalnih razloga, nema pravo da od te stranke ili od Advokatske komore traži nagradu za zastupanje.

Član 13

Advokat koji je obveznik poreza na dodatu vrednost ima pravo dodati pripadajući porez na dodatu vrednost na izvršeni obračun nagrade i troškova.

V PRIMENA TARIFE I PRELAZNE ODREDBE

Član 14

Tarifu o nagradama i naknadama troškova za rad advokata donosi Upravni odbor Advokatske komore Srbije.

Vrednost poena utvrđuje Upravni odbor Advokatske komore Srbije.

Upravni odbor Advokatske komore Srbije daje autentično tumačenje Tarife.

Član 15

Vrednost jednog poena iznosi 30,00 dinara.

Član 16

Tarifa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 17

Stupanjem na snagu ove tarife prestaje da važi Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata (“Službeni list SRJ”, br. 54/98, 75/99, 8/2001 i 11/2002, “Službeni list SCG”, br. 32/2003, 58/2004 i 5/2006 i “Službeni glasnik RS”, br. 129/2007, 53/2010 i 15/2012).

TARIFA

KRIVIČNI POSTUPAK

Osnovica za obračun nagrade

Tarifni broj 1.

Advokatu pripada nagrada u zavisnosti od visine zaprećene kazne za krivično delo i to:
Zaprećena kazna
Nagrada

– za kaznu do 3 godine zatvora
550 poena

– za kaznu preko 3 do 5 godina zatvora
750 poena

– za kaznu preko 5 do 10 godina zatvora
1.000 poena

– za kaznu preko 10 do 15 godina zatvora
1.500 poena

– za kaznu preko 15 godina zatvora
2.000 poena

Odbrana okrivljenog u pretkrivičnom – predistražnom i istražnom postupku

Tarifni broj 2.

Pod procesnom radnjom, u smislu odredbi Tarifnog broja 2., 7. i 8. ove tarife, podrazumeva se svaka radnje policije, tužioca ili suda o čijem preduzimanju se sačinjava poseban zapisnik.

Za svaku održanu procesnu radnju kojoj je prisustvovao advokatu pripada nagrada iz Tarifnog broja 1., a za svaku neodržanu procesnu radnju kojoj je pristupio advokatu pripada 50% nagrade iz Tarifnog broja 1.

Za prisustvovanje i pristupanje procesnim radnjama, pored nagrade za odbranu, advokatu pripada i nagrada u iznosu od 50 poena za svaki započeti sat računajući od vremena kada je procesna radnja bila zakazana.

U slučaju kada policija, tužilac ili sud preduzimaju više procesnih radnji sukcesivno, advokatu pripada propisani iznos nagrade za svaku pojedinačnu procesnu radnju kojoj je prisustvovao ili pristupio.

U slučaju neodržavanja procesne radnje, advokat je dužan da od policije, tužioca ili suda zatraži sačinjavanje zapisnika ili službene beleške u kojoj će se konstatovati da procesna radnja nije održana i da je advokat pristupio – kako bi mu, na osnovu sačinjenog zapisnika ili službene beleške, mogla biti priznata nagrada.

Odbrana okrivljenog na glavnom pretresu i na sednici veća

Tarifni broj 3.

Za svaki održani glavni pretres ili sednicu veća kojima je prisustvovao advokatu pripada nagrada iz Tarifnog broja 1., a za svaki neodržan glavni pretres ili sednicu veća na koje je pristupio advokatu pripada 50% nagrade iz Tarifnog broja 1.

Za prisustvovanje glavnim pretresima ili sednicama veća, pored nagrade za odbranu, advokatu pripada i nagrada u iznosu od 50 poena za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak glavnog pretresa ili sednice veća bio zakazan.

Sastavljanje podnesaka

Tarifni broj 4.

Advokatu pripada nagrada iz Tarifnog broja 1. za sastavljanje:

– krivične prijave,

– privatne tužbe,

– zahteva za sprovođenje istrage,

– predloga za preduzimanje istražnih radnji,

– predloga za zaključenje sporazuma o priznanju krivice,

– optužnice,

– optužnog predloga,

– odgovora na optužnicu,

– predloga za ukidanje pritvora,

– pismene odbrane,

– obrazloženih podnesaka kojima se ukazuje na činjenice koje govore u prilog odbrani – molbe radi odlaganja izvršenja kazne zatvora,

– predloga za izvršenje kazne zatvora bez napuštanja prostorija u kojima osuđeni stanuje,

– molbe za uslovni otpust,

– tužbe za sudsku zaštitu povrede prava osuđenog lica,

– zahteva za rehabilitaciju.

Advokatu pripada 50% nagrade iz Tarifnog broja 1. za sastavljanje svih ostalih podnesaka u krivičnom postupku.

Sastavljanje pravnih lekova

Tarifni broj 5.

Advokatu pripada nagrada iz Tarifnog broja 1. za sastavljanje:

– žalbe protiv rešenja o zadržavanju,

– žalbe protiv rešenja o određivanju ili produženju pritvora,

– žalbe protiv rešenje o sprovođenju istrage,

– prigovora na optužnicu,

– odgovora na žalbu,

– žalbe oštećenog,

– odgovora na zahtev za ponavljanje krivičnog postupka,

– molbe za pomilovanje.

Advokatu pripada nagrada iz Tarifnog broja 1. uvećana za 100% za sastavljanje:

– žalbe protiv presude,

– žalbe protiv rešenja kojim se izriče mera bezbednosti ili vaspitna mera,

– žalbe protiv rešenja o oduzimanju imovinske koristi proistekle iz krivičnog dela,

– zahteva za ponavljanje krivičnog postupka,

– predloga za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti.

Razgovor sa okrivljenim koji je lišen slobode

Tarifni broj 6.

Advokatu pripada 50% nagrade iz Tarifnog broja 1. za svaki obavljeni razgovor sa okrivljenim koji je lišen slobode ili se nalazi u pritvoru.

Odbrana više okrivljenih

Tarifni broj 7.

Kada advokat brani više okrivljenih, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugog i svakog narednog okrivljenog.

U slučaju iz stava 1. ovog tarifnog broja uvećan iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju ponaosob tako što se nagrada za odbranu jednog okrivljenog uvećava procentom koji odgovara broju okrivljenih koje advokat brani u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

Zastupanje oštećenog, oštećenog kao tužioca i privatnog tužioca

Tarifni broj 8.

Za zastupanje oštećenog kao tužioca i privatnog tužioca advokatu pripada nagradu kao i za odbranu okrivljenog.

Za zastupanje oštećenog advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Kada advokat zastupa više stranaka, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugu i svaku narednu stranku. U ovom slučaju, uvećan iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju ponaosob tako što se nagrada za zastupanje jedne stranke uvećava procentom koji odgovara broju stranaka koje advokat zastupa u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

PREKRŠAJNI POSTUPAK I POSTUPAK PRIVREDNIH PRESTUPA

Sastavljanje podnesaka

Tarifni broj 9.

Za sastavljanje prekršajne prijave, akta i drugih podnesaka kojima se pokreće prekršajni postupak, kao i za sastavljanje pismene odbrane i ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode u prekršajnom postupku ili u postupku privrednih prestupa, advokatu pripada nagrada prema vrsti postupka i to:
Vrsta postupka
Nagrada

– u postupku privrednih prestupa
1.000 poena

– u postupku koji se vodi pred prekršajnim sudom
850 poena

– u postupku koji se vodi pred policijskim organima
750 poena

– u postupku pred sudom časti pri Privrednoj komori
550 poena

– u ostalim prekršajnim postupcima
550 poena

Za sastavljanje ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Zastupanje i odbrana

Tarifni broj 10.

Za odbranu okrivljenog pravnog lica, odgovornog lica u pravnom licu, pravnog i fizičkog lica advokatu pripada:

– za svaki pretres jednak iznos nagrade kao i za podneske iz Tarifnog broja 9.

– za svaki pretres koji je odložen rešenjem suda ili organa da se pretres ne održi, 50% od nagrade iz prethodne tačke ovog tarifnog broja.

Za prisustvovanje pretresima, održanim ili ne održanim, advokatu pripada, pored nagrade za zastupanje, i nagrada za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak bio zakazan, u iznosu od po 50 poena.

Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje veštačenju, uviđaju, na pretresu pred drugostepenim sudom ili organom kao i svim ostalim radnjama suda ili organa koje se održavaju u zgradi ili van zgrade suda ili organa.

Pravni lekovi

Tarifni broj 11.

Za sastavljanje pravnih lekova, redovnih i vanrednih, advokatu pripada nagrada uvećana za 100% od nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak iz Tarifnog broja 9.

Za sastavljanje odgovora na izjavljene pravne lekove advokatu pripada 50% od nagrade propisane u prethodnom stavu, s tim da u komplikovanim slučajevima ova nagrada može iznositi 100%.

Zastupanje i odbrana više stranaka

Tarifni broj 12.

Kada advokat brani ili zastupa više stranaka, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugu i svaku narednu stranku. U ovom slučaju, uvećani iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju ponaosob tako što se nagrada za zastupanje jedne stranke uvećava procentom koji odgovara broju stranaka koje advokat zastupa u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

PARNIČNI POSTUPAK

Sastavljanje podnesaka
(u procenjivim predmetima)

Tarifni broj 13.

Za sastavljanje tužbe, protivtužbe i drugih podnesaka kojima se pokreće parnični postupak u procenjivim predmetima, advokatu pripada nagrada prema vrednosti spora i to:
Vrednost spora
Nagrada

preko
do


15.000 poena
200 poena

15.000 poena
25.000 poena
300 poena

25.000 poena
50.000 poena
375 poena

50.000 poena
100.000 poena
550 poena

100.000 poena
200.000 poena
750 poena

200.000 poena
400.000 poena
1.000 poena

400.000 poena
800.000 poena
1.250 poena

800.000 poena
1.600.000 poena
1.500 poena

Ako vrednost spora prelazi iznos od 1.600.000 poena pa do 4.000.000 poena, advokat pored nagrade od 1.500 poena ima pravo obračunati nagradu od po 1 poena na svakih započetih 10.000 poena.

Ako vrednost spora prelazi iznos od 4.000.000 poena pa do 10.000.000 poena advokat, pored nagrade iz prethodnog stava, ima pravo obračunati i nagradu od po 1 poena na svakih započetih 30.000 poena.

Ako vrednost spora prelazi iznos od 10.000.000 poena advokat, pored nagrade iz prethodna dva stava, ima pravo obračunati i nagradu od po 1 poena na svakih započetih 150.000 poena, ali ne više od 1.000 poena.

Za sastavljanje odgovora na tužbu i ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode advokatu pripada nagrada iz prethodnog stava.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je tužbom, protivtužbom ili drugim podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Sastavljanje podnesaka
(u neprocenjivim predmetima)

Tarifni broj 14.

Za sastavljanje tužbe, protivtužbe i drugih podnesaka kojima se pokreće parnični postupak u neprocenjivim predmetima, advokatu pripada nagrada prema vrsti postupka nezavisno od označene vrednosti spora i to:
Vrsta spora
Nagrada

– u sporovima zbog smetanja državine
550 poena

– u sporovima o pravu službenosti
750 poena

– u sporovima iz stambenih odnosa (otkazi ugovora o zakupu stana, iseljenje iz stana, utvrđenje prava zakupa na stanu i dr.)
750 poena

– u sporovima o razvodu ili poništaja braka o postojanju ili nepostojanju braka
550 poena

– u sporovima za utvrđenje i osporavanje materinstva ili očinstva
850 poena

– u sporovima o vršenju roditeljskog prava i o održavanju ličnih odnosa deteta i roditelja sa kojim dete ne živi
375 poena

– u sporovima za određivanje zakonskog izdržavanja ili izmene odluke o zakonskom izdržavanju
200 poena

– u sporovima iz radnih odnosa (u vezi sa otkazom ugovora o radu, postojanju ili nepostojanju radnog odnosa, premeštaja na drugo radno mesto i slično), osim u procenjivim imovinskim zahtevima iz radnog odnosa
550 poena

– u sporovima o autorskom i srodnim pravima, o pravu na žig, model i o ostalim pravima intelektualne svojine, osim u procenjivim imovinskim zahtevima iz ovih odnosa
1.500 poena

Za sastavljanje odgovora na tužbu i ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode advokatu pripada nagrada iz prethodnog stava.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je tužbom, protivtužbom ili drugim podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Zastupanje

Tarifni broj 15.

Za zastupanje na ročištu advokatu pripada:

– za svako ročište jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće postupak (tužbe, predlozi, molbe) iz Tarifnog broja 13. i 14.

– za svako ročište koje je odloženo rešenjem suda da se ročište ne održi, 50% od nagrade iz prethodne tačke ovog tarifnog broja.

Za prisustvovanje ročištima, održanim ili ne održanim, advokatu pripada, pored nagrade za zastupanje, i nagrada za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak bio zakazan, u iznosu od po 50 poena.

Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje veštačenju, uviđaju, na raspravi pred drugostepenim sudom kao i svim ostalim radnjama suda koje se održavaju u zgradi ili van zgrade suda.

Pravni lekovi

Tarifni broj 16.

Za sastavljanje pravnih lekova, redovnih i vanrednih, advokatu pripada nagrada uvećana za 100% od nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak (tužbe, predlozi, molbe) iz Tarifnog broja 13. i 14.

Za sastavljanje odgovora na izjavljene pravne lekove advokatu pripada 50% od nagrade propisane u prethodnom stavu, s tim da u komplikovanim slučajevima ova nagrada može iznositi 100%.

Zastupanje više stranaka

Tarifni broj 17.

Kada advokat zastupa više stranaka, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugu i svaku narednu stranku. U ovom slučaju, uvećan iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju ponaosob tako što se nagrada za zastupanje jedne stranke uvećava procentom koji odgovara broju stranaka koje advokat zastupa u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

IZVRŠNI POSTUPAK

Sastavljanje podnesaka

Tarifni broj 18.

Za sastavljanje predloga kojima se pokreće postupak izvršenja ili obezbeđenja kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće parnični postupak (tužbe) iz Tarifnog broja 13. i 14.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je predlogom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Zastupanje

Tarifni broj 19.

Za zastupanje na ročištu advokatu pripada:

– za svako ročište jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće postupak iz Tarifnog broja 18.

– za svako ročište koje je odloženo rešenjem suda da se ročište ne održi, 50% od nagrade iz prethodne tačke ovog tarifnog broja.

Za prisustvovanje ročištima, održanim ili ne održanim, advokatu pripada, pored nagrade za zastupanje, i nagrada za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak bio zakazan, u iznosu od po 50 poena.

Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje veštačenju, uviđaju, na raspravi pred drugostepenim sudom kao i svim ostalim radnjama suda koje se održavaju u zgradi ili van zgrade suda.

Pravni lekovi

Tarifni broj 20.

Za sastavljanje pravnih lekova advokatu pripada nagrada uvećana za 100% od nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak iz Tarifnog broja 18.

Za sastavljanje odgovora na izjavljene pravne lekove advokatu pripada 50% od nagrade propisane u prethodnom stavu, s tim da u komplikovanim slučajevima ova nagrada može iznositi 100%.

Zastupanje više stranaka

Tarifni broj 21.

Kada advokat zastupa više stranaka, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugu i svaku narednu stranku. U ovom slučaju, uvećan iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju ponaosob tako što se nagrada za zastupanje jedne stranke uvećava procentom koji odgovara broju stranaka koje advokat zastupa u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

VANPARNIČNI POSTUPAK

Sastavljanje podnesaka
(uređenje imovinskih odnosa – procenjivo)

Tarifni broj 22.

Za sastavljanje predloga kojima se pokreće vanparnični postupak za uređenje imovinskih odnosa (raspravljanje zaostavštine, određivanje naknade za ekspropisanu nepokretnost, uređenje korišćenja zajedničke stvari, deoba zajedničke stvari, uređenje međa, sudski depozit i drugo) i to u procenjivim stvarima kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće parnični postupak (tužbe, predlozi, molbe) iz Tarifnog broja 13.

Za sastavljanje ostalih podnesa/pka, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je predlogom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu ppun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Sastavljanje podnesaka
(ostali postupci – neprocenjivo)

Tarifni broj 23.

Za sastavljanje predloga kojima se pokreće vanparnični postupak u neprocenjivim predmetima, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada nagrada prema vrsti postupka nezavisno od označene vrednosti spora i to:
Vrsta postupka
Nagrada

– u postupku uređenja ličnih stanja (lišenje poslovne sposobnosti, zadržavanje u zdravstvenoj organizaciji, proglašenje nestalog lica za umrlo)
850 poena

– u postupku uređenja porodičnog odnosa (produženje roditeljskog prava, lišenje roditeljskog prava, davanje dozvole za stupanje u brak)
550 poena

– postupku uređenja imovinskih odnosa – neprocenjivo (sastavljanje isprave, sastavljanje sudskog testamenta, potvrđivanje sadržine isprave, čuvanje isprave, poništavanje isprave)
1.000 poena

– ostali vanparnični postupci
1.000 poena

Za sastavljanje ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je predlogom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Zastupanje

Tarifni broj 24.

Za zastupanje na ročištu advokatu pripada:

– za svako ročište jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće postupak (predlozi) iz Tarifnog broja 22. i 23.

– za svako ročište koje je odloženo rešenjem suda da se ročište ne održi 50% od nagrade iz prethodne tačke ovog tarifnog broja.

Za prisustvovanje ročištima, održanim ili neodržanim advokatu pripada, pored nagrade za zastupanje i nagrada za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak bio zakazan, u iznosu od po 50 poena.

Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje veštačenju, uviđaju, na raspravi pred drugostepenim sudom kao i svim ostalim radnjama suda koje se održavaju u zgradi ili van zgrade suda.

Pravni lekovi

Tarifni broj 25.

Za sastavljanje pravnih lekova, redovnih i vanrednih, advokatu pripada nagrada uvećana za 100% od nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak (predlozi) iz Tarifnog broja 22. i 23.

Za sastavljanje odgovora na izjavljene pravne lekove advokatu pripada 50% od nagrade propisane u prethodnom stavu, s tim da u komplikovanim slučajevima ova nagrada može iznositi 100%.

Zastupanje više stranaka

Tarifni broj 26.

Kada advokat zastupa više stranaka, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugu i svaku narednu stranku. U ovom slučaju, uvećan iznos nagrade se obračunava u odnosu nap svaku procesnu radnju ponaosob tako što se nagrada za zastupanje jedne stranke uvećava procentom koji odgovara broju stranaka koje advokat zastupa u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

POSTUPAK PRED ORGANIMA KOJI VODE REGISTAR NEPOKRETNOSTI

Sastavljanje podnesaka

Tarifni broj 27.

Za sastavljanje zahteva za upis u katastar nepokretnosti (upis nepokretnosti, upis stvarnih prava, predbeležba, zabeležba, provođenje promena na nepokretnostima ili stvarnim pravima na njima, brisanje) i to u procenjivim stvarima kada se upis odnosi na neko pravo ili činjenicu u vezi sa imovinom koja ima određenu novčanu vrednost, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada jednak iznos nagrade, u zavisnosti od vrednosti te imovine, kao i za podneske kojima se pokreće parnični postupak (tužbe, predlozi, molbe) iz Tarifnog broja 13.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada