(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
ZAJEDNIČKO PISMO ADVOKATIMA SRBIJE PREDSEDNIKA ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE I PREDSEDNIKA ADVOKATSKIH KOMORA U NJENOM SASTAVUZAJEDNIČKO PISMO ADVOKATIMA SRBIJE PREDSEDNIKA ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE I PREDSEDNIKA ADVOKATSKIH KOMORA U NJENOM SASTAVU

Poštovane kolege,

Vreme i okolnosti u kojima obavljamo naše dužnosti nalažu nam da se obratimo advokatskoj javnosti povodom održanih i najavljenih „spontanih“ protesta jednog broja advokata i neformalnih advokatskih grupa koje nastoje da se prikažu kao autentični tumači advokatske volje i nametnu kao legitimni predstavnici advokature. Mi, predsednici svih advokatskih komora, želeći da očuvamo integritet Komore kao respektabilne organizacije koja nastupa jedinstveno, skrećemo pažnju advokatima Srbije na naš zajednički stav.

Prethodne tri godine bile su godine konsolidacije advokatskih redova i uspostavljanja odnosa poverenja i međusobnog uvažavanja naših komora. To je vreme ravnoteže i saradnje, koje je usledilo nakon više godina sukoba u advokaturi. U tom vremenu, komore su održavale svoje izborne i redovne skupštine pokazujući da komorski sistem stabilno funkcioniše. Naročito je važno što su okončani sukobi u AK Beograda i AK Vojvodine i što je uspostavljena čvrsta veza sa AK Srbije, kao krovnom organizacijom. Ovo jedinstvo koje smo ostvarili nije jednoglasje, ali jeste konsenzus da odluke donosimo u propisanoj proceduri, uvažavajući interese svih advokata i svih komora u sastavu AK Srbije.

Međutim, bile su to i godine u kojima je Komora konstantno bile meta napada koji su dolazili ne od izabranih delegata skupština komora, već iz jednog novog advokatskog medija – viber prostora. Ovde se ne misli na mnoštvo iznetih predloga i kritika rada Komore, koji su prirodni i poželjni u smislu skretanja pažnje na goruća pitanja, već na uporno ponavljanje matrica kojima se kreira lažna slika o advokatskoj komori koja „ne radi“, koja „ćuti“, koja je „režimska“, iako to nije istina. Ove floskule izgovaraju pojedinci koji pretenduju na monopol da jedino oni „iskreno brinu za advokaturu“ i „hrabro podižu svoj glas“, kako bi svima nama ostalima ukazali na probleme sa kojima se suočavamo, jer niko drugi osim njih to ne sme i niko drugi osim njih ovih problema nije svestan. U takvom delovanju, sve češća je pojava lažnih dokumenata – običnih falsifikata koji se postavljaju na društvene mreže kao verodostojni, kao i plasiranje poluinformacija i potpunih neistina, čime se stvara tenzija među kolegama i prostor za sumnjičenja i teorije zavere, na koje Komora do sada nije odgovarala.

Predsednici advokatskih komora podržavaju pravo svakog advokata da slobodno izrazi mišljenje i da protestuje, jer su to njegova individualna prava. Međutim, nije dobro ako se u ostvarivanju ovih prava želi predstaviti da se to čini u ime cele advokature, jer to pravo imaju samo oni koje su advokati izabrali da ih predstavljaju. Smatramo da je jedini cilj ovih protesta individualna promocija onih „najglasnijih“ koji manipulišu često opravdanim nezadovoljstvom advokata i eksploatišu advokatsku zabrinutost povodom određenih pitanja. Organizatori ovih protesta su advokati koji nisu dobili poverenje u dosadašnjim izbornim procesima u komori tako da im je jedini cilj da preporuče sebe za neke buduće advokatske izbore. Pored njih, u organizaciju protesta uključeni su i advokati koji su stranački angažovani, rukovođeni političkim motivima i imaju za cilj da komoru uvuku u rasprave o dnevno-političkim temama. Njihova motivacija može se pročitati između redova proglasa i peticija koji su pisani jedino iz razloga da bi se advokatima dopali. Istovremeno se zaboravlja da je od inicijative do realizacije dug put, kao i da advokati umeju da razlikuju konkretan rezultat od populizma i demagogije. Na ovaj način pričinjava se ogromna šteta advokaturi i svim naporima profesionalne organizacije da unapredi položaj advokata i zaštiti interese profesije.

Komora je u kontinuiranom pregovaračkom procesu sa nosiocima političke vlasti povodom raznih pitanja – pri čemu jedinstvo advokature značajno uvećava njen pregovarački kapacitet. Protest advokata ima izgleda za uspeh samo kada se organizuje povodom najvažnijih pitanja oko kojih postoji konsenzus advokata i spremnost na individualnu žrtvu u zajedničkom interesu. Takvih pitanja nema mnogo a spremnost na žrtvu nije neograničena, već zavisi od učestalosti i uspešnosti protesta. Jednom rečju, najveći potencijal ima onaj ko organizuje protest retko, ali uspešno. Kapacitet da organizuje takav protest ima samo Komora, koja u svom delovanju postupa strateški, uz sagledavanje svih okolnosti i anticipiranje koristi i štete u odnosu na sve članove profesionalne asocijacije.

U proteklih nekoliko godina advokatura je išla ispred vremena, sa uvek spremnim predlozima i inicijativama, blagovremeno reagujući u svim kriznim situacijama. Prilikom uvođenja vanrednog stanja i odmah po njegovom okončanju Komora je svojim intervencijama predstavljala korektiv funkcionisanja pravosuđa uz uvek prisutnu kritičku ocenu aktuelnih zbivanja. Na ovaj način pokazali smo šta se može postići ako postoji jedinstvo advokature, zajedništvo i solidarnost advokata. Zahvaljujući ovakvom pristupu uspeli smo da u proteklom periodu ostvarimo rezultate koji su konkretni i vidljivi:

– godinu i po dana uspešno funkcioniše Kol centar za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti koji je zasnovan na striktnom poštovanju redosleda na listi i obavezi državnih organa da ga pozivaju,

– donet je Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći u kojem je advokatura prepoznata kao nosilac pružanja pravne pomoći u skladu sa Ustavom RS, što je bio osnovni zahtev advokature u pregovorima sa Vladom RS,

– uveden je potpuno novi sistem paušalnog oporezivanja advokata koji trajno uređuje pitanje poreza na način koji je predvidiv i pravičan i koji ujedno isključuje svaki voluntarizam poreskih organa,

– nakon intervencije advokature Zakon o uslugama je povučen iz procedure i postignut je dogovor sa Ministarstvom pravde da će se pitanja od značaja za advokaturu rešavati u saglasnosti sa Komorom,

– očuvana je nadležnost Komore u sprovođenju kontrole nad primenom Zakona o sprečavanju pranja novca,

– rešen je problem overe advokatskog punomoćja u izvršnom postupku, tako što je izdejstvovano da Narodna Skupština donese autentično tumačenje zakonske odredbe,

– rešen je problem spornih odluka tužilaštava i sudova kojima su odbijani zahtevi za naknadu troškova u pogledu nagrade advokata i obavezivani okrivljeni da sami plate nagradu braniocima po službenoj dužnosti, tako što je na intervenciju advokature Ministarstvo pravde izmenilo Pravilnik o službenim odbranama, a Sednica krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda zauzela stav povodom ovog pitanja,

– unapređena je krivično pravna zaštite advokata usvajanjem zahteva Komore da se uvede novo krivično delo Napad na advokata, formiranjem Stalnog tela za praćenje napada na advokate i donošenjem Obaveznog uputstva Republičkog javnog tužilaštva za hitno postupanje u slučaju napada na advokate,

– povodom svih novih zakonskih rešenja Komora je iskazala svoj stav pravovremeno i jasno, tako što je dostavila Ministarstvu pravde primedbe i konkretne predloge za unapređenje normativnog okvira,

– proteklih godina uspešno se organizuju svi advokatski skupovi, obeležava Dan advokature i održavaju advokatska savetovanja čime se objektivno podiže ugled advokatske profesije u javnosti.

Predsednici advokatskih komora ne prihvataju ocene da je u prethodnom periodu Komora „ćutala“ povodom najvažnijih društvenih pitanja. Upravo obrnuto, Komora je pravovremeno reagovala povodom najznačajnijih pitanja, vodeći računa da upotrebljenim formulacijama ostane na terenu profesionalne ocene i ne pređe na teren političkog delovanja. Takođe, povodom svih pitanja koja se pokreću raznim proglasima i peticijama, Komora je već preduzela odgovarajuće korake i veliki broj tih pitanja rešila i pre nego što su pokrenuti u advokatskoj javnosti – na viber grupama.

Ovo zajedničko pismo predstavlja naš usaglašen stav i poruku advokatima Srbije da u vremenu koje je ispred nas ostanemo jedinstveni jer samo takvi možemo biti kadri da na efektivan način zaštitimo interese profesije.

PREDSEDNIK ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE

Viktor Gostiljac, advokat

PREDSEDNIK ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Jugoslav Tintor, advokat

PREDSEDNIK ADVOKATSKE KOMORE VOJVODINE

Vladimir Beljanski, advokat

PREDSEDNIK ADVOKATSKE KOMORE NIŠ

Gordan Pantić, advokat

PREDSEDNIK ADVOKATSKE KOMORE ČAČAK

Miodrag Aleksić, advokat

PREDSEDNIK ADVOKATSKE KOMORE KRAGUJEVAC

Zvonko Marković, advokat

PREDSEDNIK ADVOKATSKE KOMORE ŠABAC

Vladan Mijailović, advokat

PREDSEDNIK ADVOKATSKE KOMORE POŽAREVAC

Dragan Živković, advokat

PREDSEDNIK ADVOKATSKE KOMORE ZAJEČAR

Biljana Dražević, advokat

ZAJEDNIČKO PISMO PREDSEDNIKA AKS I PREDSEDNIKA AK U NJENOM SASTAVU Štampa vesti