(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
IZVEŠTAJ SA ZAJEDNIČKOG SASTANKA ČLANOVA ORGANA I NOSILACA FUNKCIJE AK BEOGRADA OD 06.07.2018.GODINE

IZVEŠTAJ SA ZAJEDNIČKOG SASTANKA ČLANOVA ORGANA I NOSILACA FUNKCIJE AK BEOGRADA OD 06.07.2018.GODINE

 

Dana 06.07.2018.godine održan je zajednički sastanak na koji su pozvani svi članovi organa i nosioci funkcija u AK Beograda: članovi upravnog odbora AKB, članovi nadzornog odbora AKB, disciplinski tužilac i zamenici disciplinskog tužioca AKB, predsednik disciplinskog suda i disciplinske sudije AKB, delegati AKB u skupštini AKS i članovi organa AKS iz AKB. Pozivu se odazvalo 55 advokata a sastanak je održan u konferencijskoj sali Hotela Galerija u Subotici.

Cilj zajedničkog sastanka je bio – diskusija povodom svih aktuelnih pitanja koja se odnose na protekli period rada UO AKB i ostvarene rezultate, kao i povodom pitanja koja se odnose na utvrđene stavove AKB povodom pitanja od značaja za položaj profesije i plan rada UO u narednom periodu.

Održavanje zajedničkog sastanka inicirao je UO AKB kako bi od advokata uključenih u rad organa AK Beograda i AK Srbije dobio povratnu informaciju povodom dosadašnjeg rukovođenja komorom i eventualne primedbe i sugestije u kom pravcu bi trebalo korigovati dosadašnje aktivnosti.

Na početku skupa prisutnima su se obratili Predsednik AK Vojvodine Vladimir Beljanski i član UO AK Vojvodine iz Subotice Joža Laslo. Na zajedničkom sastanku diskusija je trajala od 15,30 do 19,30 časova u dva panela, koja su otvorili kao panelisti članovi UO AKB Đorđe Mara, Dragoslav Ljubičanović, Saša Ivanišević, Nenad Ranković i Nebojša Stanković pri čemu je i veliki broj prisutnih advokata uzeo aktivno učešće u diskusiji.

Skup je otvorio Predsednik AK Beograda – Jugoslav Tintor koji je prisutnima sumarno predstavio rezultate rada UO AKB u proteklom periodu kako bi inicirao diskusiju na temu primedbi na sprovedene aktivnosti. Predstavljeni su sledeći rezultati:

1.Ugovoreno je kolektivno osiguranje advokata bez posrednika koje je 30% jeftinije (umanjen iznos premije sa 4.260,00 na 3.000,00 RSD) i koji sada obuhvata i grubu nepažnju

2.Obezbeđena je mogućnost kupovine baze propisa ING-PRO „PROPISI.NET“ za 3.300,00 RSD

3.Obezbeđen je sistematki pregled za advokate, pripravnike i članove porodica u „BELMEDIK“– za 2.000,00 RSD uz 80% popusta na svaki specijalistički pregled koji proistekne iz ovog pregleda

4.Isplaćena je novčana pomoć od 500 eura svim porodiljama za 2015, 2016, 2017 i 2018.godinu

5.Povećana je starosna granica za novogodišnje vaučere i vrednost vaučera za decu advokata

6.Organizovana je humanitarna akcija prikupljanja pomoći za lečenje kolege Milorada Petkoviću

7.Osnovan je Fond solidarnosti AK Beograda

8.Uveden je poseban telefon za slučaj hapšenja advokata, pretresa kancelarije i za hitne situacije

9.Formirani su stručni timovi AK Beograda i pozvani advokate da se uključe u rad komore

10.Uvedena je evidencija pritužbi advokata na postupanje sudija, tužilaca i radnika uprave

11.Uvedena je javnost i transparentnost u radu organa komore, kao i informisanost advokata

12.Organizovane su tri proslave advokata na koje su zvanično pismeno pozvani svi advokati

 

13.Osnovana je Sekcija mladih advokata u cilju ključivanja mladih advokata u rad komore

14.Sproveden je popis, sistematizacija i arhiviranje zatečene dokumentacije AK Beograda

15.Sprovedena je revizija finansijskog poslovanja AK Beograda u proteklom periodu

16.Razrešeni su finansijski odnosi i uređeno korišćenje poslovnih prostorija sa AK Srbije

17.Uređen je rad stručne službe – preraspodela poslova, smanjenje broja zaposlenih i troškova

18.Uređen je rad organa komore – Skupštine i Upravnog odbora (doneti poslovnici o radu)

19.Izmenjen je Statut AKB – umanjena predsednička ovlašćenja, uspostavnjeni delotvorni mehanizmi kontrole rada organa komore i princip odgovornosti organa komore za rezultate rada, precizno uređen izborni postupak i predviđeno sprovođenje izbora u roku od 6 meseci.

20.Imajući u vidu revizorski izveštaj doneti su Pravilnik o troškovima reprezentacije, Pravilnik o službenim putovanjima, Pravilnik o nabavci roba i usluga i Pravilnik o načinu knjiženja, kojim se uspostavljaju formalne pretpostavka za kontrolu troškova poslovanja ubuduće.

21.Upravni odbor je doneo odluke da prekine svaki poslovni odnos sa „Aktiv 8“, „Soko group“ i „Leon Sec Group“, da se troškovi ugostiteljskih usluga drastično redukuju u odnosu na prethodni period, da se troškovi taksi usluga ukinu, da se troškovi službenih putovanja striktno kontrolišu, kao i da se prilikom ugovaranja kolektivnog osiguranja i drugih nabavki usluga za AK Beograda otkloni svaka mogućnost za koruptivno delovanje.

22.Saradnja sa Okružnim zatvorom – uređivanje čekaonice i predaja pisane odbrane klijentu

23.Saradnja sa Višim sudom – email za uvid u spis, advokatski punkt i istovremeni ulazak

24.Saradnja sa Prekršajnim sudom u Beogradu – prostorija za advokate i zakazivanje suđenja

25.Saradnja sa Ministarstvom pravde – učešće u radnim grupama za izradu nacrta zakona

26.Saradnja sa Opštinom Zvezdara – uspostavljanje sistema besplatne pravne pomoći

27.Saradnja sa Pravnim fakultetom – uspostavljanje sistema pripravničke prakse

28.Saopštenja za javnost povodom događaja – blagovremena, profesionalna i depolitizovana

 

  1. Otklonjene su posledice paralelizma a nelegalna rešenja uklonjena iz pravnog prometa

30.Smatramo da je u proteklom periodu izgubljeno suviše vremena u borbi jednih protiv drugih.

Cilj novog rukovodstva bio je da prekine ovakvo stanje i da demontira koncept funkcionisanja komore. Svim članovima advokatke komore obezbeđen je ravnopravan položaj u ostvarivanju prava koja im pripadaju, a obaveze su jednako važile za sve

 

31.Predstoji nam donošenje novog Zakona o advokaturi 2019.godine i u taj proces advokatura mora ući jedinstvena. U suprotnom, izvršna vlast će iskoristiti sve naše podele na našu štetu. Smatramo da će se vanrednim izborima AK Beograda distancirati od mogućnosti da sud uređuje odnose u advokaturi, kao i da će izbori obezbediti jedinstvo advokature u narednom periodu koje je neophodno za odbranu vitalnih interesa profesije.

 

Tokom skupa konstatovano je da suu proteklom periodu postavljeni osnovi funkcionisanja AKB na sledećim principima:

1.Koordinisano funkcionisanje AK Beograda i AK Srbije u cilju odbrane interesa profesije

2.Ravnopravnost advokata u ostvarivanju prava i obaveza i jednak odnos komore prema svima

3.Angažovanost većeg broja advokata u radu komore

4.Javnost i transparentnost u radu organa komore

5.Odgovornost za rezultate rada organa komore

6.Otklanjanje mogućnosti za koruptivno delovanje u radu organa komore

7.Jačanje solidarnosti advokata i delotvornih mehanizama za pomoć kolegama

8.Depolitizovan rad organa komore

 

Podržani su stavovi AK Beograda povodom ustavnog položaja advokature i to:

1.Član 67. stav 2. Ustava RS treba da ostane nepromenjen. Ova odredba ne garantuje samo pravo građana na pravnu pomoć, već pravo građana na pravnu pomoć koju im pruža advokatura.

2.Ustav treba da predvidi i odredbu koja definiše advokaturu na sledeći način: „Advokatura kao deo pravosuđa u funkcionalnom smislu je samostalna i nezavisna služba pružanja pravne pomoći koja se uređuje zakonom“.

3.Imajući u vidu da je amandmanima obezbeđena stalnost sudijske funkcije, prvi izbor sudija i tužilaca treba da ostane u nadležnosti Narodne skupštine, a karijerno napredovanja i razrešenje treba da zavisi isključivo od odluka VSS-a i DVT-a u kojima većinu treba da imaju predstavnici sudijske i tužilačke profesije koji su izabrani od svojih kolega,

4.U sastavu VSS-a i DVT-a treba da budu i predstavnici advokature koje neće birati Narodna skupština, jer advokatura treba samostalno da određuje predstavnike u državnim telima.

 

Podržani su stavovi AK Beograda povodom poreskog položaja advokata i to:

Uvođenje novih pravosudnih profesija i alternativnih načina rešavanja sudskih sporova suzilo je polje delovanja advokature a hiper produkcija pravnika na privatnim fakultetima rezultirala je povećanjem broja advokata u Beogradu za 1.500 u proteklih pet godina.

Imajući u vidu sve navedene okolnosti i činjenicu da visina poreskih obaveza advokata nije menjana u proteklih pet godina, mogući model uređenja poreskog položaja advokata bio bi:

1.vraćanje advokata u posebnu 6. grupu poreskih obveznika gde su se i nalazili 2013 godine

2.poreska osnovica advokata (0,85 h prosečna zarada) – kolika je i bila 2013 godine

3.koeficijent uvećanja/umanjenja poreske osnovice (u rasponu od 0,5 do 1,8) isključivo na osnovu vremenskog perioda bavljenja advokaturom – koliko je iznosilo i 2013.godine

4.poštovanje pravila da se poreske obaveze ne mogu uvećati više od 10% u toku jedne godine

 

Podržane su buduće aktivnosti AK Beograda povodom:

1.UVOĐENJE KOL CENTRA ADVOKATSKE KOMORE ZA BRANIOCE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

2.UVOĐENJE EVIDENCIJE PRITUŽBI NA RAD SUDIJA, TUŽILACA I ORGANA UPRAVE

  1. OSNIVANJE I RAD FONDA SOLIDARNOSTI AK BEOGRADA
  2. UGOVARANJE MOGUĆNOSTI DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG I PIO OSIGURANJA ADVOKATA
  3. ORGANIZACIJA ADVOKATSKOG SAVETOVANJA KOJE BI SE BAVILO ADVOKATSKIM TEMAMA

 

                                                                                                     PREDSEDNIK

                                                                         ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

                                                                                           Jugoslav Tintor, advokat

IZVEŠTAJ  SA ZAJEDNIČKOG SASTANKA

Štampa vesti