(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
ODGOVOR PREDSEDNIKA AK BEOGRADA NA DOPIS PREDSEDNIKA KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA ISTRAŽIVANJE UBISTVA NOVINARA

                                                          VLADI REPUBLIKE SRBIJE

           Komisiji za razmatranje činjenica u istragama povodom ubistava novinara

                           G-DINU VERANU MATIĆU – PREDSEDNIKU KOMISIJE

 

Povodom dopisa Komisije za razmatranje činjenica u istragama povodom ubistva novinara od 20.07.2018.godine,  kojim ste mi se obratili kao predsednik komisije, obaveštavam Vas o sledećem.

Prava okrivljenih u Srbiji se svakodnevno krše. Ova pojava nije interesantna tema za medije iako je u krivičnom postupku okrivljeni ustvari građanin čija prava treba zaštititi. Mediji u Srbiji su isuviše često bili „saučesnici montiranih procesa“ tako što su načinom izveštavanja podsticali glad laičke javnosti za pritvorom i zatvorom umesto da insistiraju na zaštiti prava pojedinca protiv kojeg se postupak vodi. Jednom rečju, prioritet su uvek imali tiraži i „izvori bliski istrazi“ a ne zaštita osnovnih ljudskih prava i sloboda. Ovakav pristup novinara imao je za posledicu da su u velikom broju slučajeva medijski sadržaji trasirali ishode sudskih postupaka u korist države a na štetu pojedinaca.

Advokatura je morala da ukaže na ovaj problem jer je kao samostalna i nezavisna profesija jedina u kapacitetu da interes pojedinca pretpostavi interesu države. Na problem smo ukazali podnošenjem inicijative da se kršenje pretpostavke nevinosti propiše kao krivično delo, što ne znači da se ne mogu pratiti sudski postupci i komentarisati sudske odluke, već da se načinom izveštavanja o sudskim postupkcima ne smeju povređivati prava okrivljenog.

AK Beograda je saopštenjem ukazala na zakonsku obavezu svih državnih organa, sredstava javnog obaveštavanja i javnih ličnosti da poštuju pretpostavku nevinosti. Vi ste g-dine Matiću i kao predsednik državne komisije i kao novinar i kao javna ličnost dužni da vodite računa da li će Vaše javne izjave o krivičnom postupku povrediti pravo okrivljenog da mu se sudi pravično.

Povreda pretpostavke nevinosti nije samo tvrdnja da je neko izvršilac krivičnog dela, već i svaka izjava kojom se posredstvom pritiska javnosti pokušava uticati na tok i ishod sudskog postupka. Dakle, kada izgovorite da će „sudsko veće doneti unapred zacrtanu oslobađajuću odluku“ i da Vam je „žao što novinari i udruženja nisu snažnije bili prisutni na ovim suđenjima“ – Vi prizivate pritisak javnosti u pravcu osuđujuće presude. Kada izgovorite „da je donet veliki broj oslobađajućih presuda ozbiljnim kriminalcima, batinašima i muvatorima“ – Vi negirate pravo na odbranu i princip da samo pravosnažna sudska presuda može predstavljati potvrdu nečije krivice.

U krivičnom postupku koji se vodi povodom ubistva Slavka Ćuruvije Vi niste nezavistan novinar koji prati tok suđenja, već predsednik komisije koju je formirala država. Imajući u vidu da je komisija sastavljena i od operativaca MUP-a i BIA-e, kao i da je u pretkrivičnom postupku aktivno učestvovala u prikupljanju dokaza optužbe zajedno sa policijom i tužilaštvom, iz perspektive advokature Vi ste gospodine Matiću u ovom postupku „predstavnik izvršne vlasti“, a okrivljeni – građani čija procesna prava moraju biti zaštićena.

Svaki okrivljeni mora imati jednaka prava u postupku pred sudom, nezavisno od krivičnog dela koje mu se stavlja na teret i nezavisno od toga o kom se okrivljenom radi. Ideja da bi „slučaj Ćuruvija“ morao biti izuzetak od principa, jer je „od posebnog značaja za društvo da se izvršioci ovog zločina osude i kazne“ – nije prihvatljiva sa stanovišta pravne sigurnosti građana i vladavine prava. Zbog toga je uloga advokatske komore kao profesionalnog udruženja da reaguje kada prepozna da su dovedene u pitanje elementarne pretpostavke za ostvarenje procesnih prava okrivljenih.

 

Vaše izjave „da su izvršni organi i tužilaštvo pokazali svoju profesionalnost“ i da je ovaj slučaj sad „test za sve“ (ovde se očigledno misli na članove sudskog veća koji treba da presude) u predmetu u kojem je kako kažete „izuzetno zainteresovana javnost i sama država koja je zbog toga formirala komisiju“ predstavljaju očigledan pritisak na sud jer stavljaju u izgled i reakciju javnosti i reakciju države u slučaju donošenja „neodgovarajuće presude“.

U tekstu u NIN-u Vuka Cvijića navodi se „njihova ranija svedočenja, naročito ono pred komisijom DB-a 2001.godine bila su značajna. Međutim, tu počinju čudne odluke sudskog veća… Najpre su izdvojene iz sudskih spisa izjave koje su radnici DB-a dali pred njenom posebnom tročlanom komisijom, sa obrazloženjem da se radi o obaveštenjima prikupljenim od građana, koja ne smeju da se koriste u postupku. Izdvajanjem ovih izjava isključena su neka veoma bitna saznanja“. U tekstu u Cenzolovki Vi ste naveli da je odlukama o dokazima sudsko veće „praktično donelo oslobađajuću presudu“ i da je „jasno da će se najlakše doneti oslobađajuća presuda tako što će se već tokom samog izvođenja dokaza komprimitovati sami dokazi“. Zbog toga je u saopštenju AK Beograda generalno izražena zabrinutost, jer u krivičnom postupku dokaz mogu biti samo izjave koje su date pred organom postupka a ne izjave koje su date pred komisijom DBa.

Kada neko ko važi za „moćnog u medijskim krugovima“ stavlja u izgled moguću reakciju javnosti na „neodgovarajuću presudu“ i kada to čini sa pozicije predsednika državne komisije naglašavajući zainteresovanost države za ishod postupka, onda okrivljeni protiv kojeg se postupak vodi teško može da se nada da će mu biti suđeno na osnovu činjenica koje iz dokaza proizilaze. Jednom  rečju, kada se poklope  državni razlog i „interes javnosti“ koji artikulišu mediji svojim načinom izveštavanja, onda  još samo advokatura ostaje „na drugoj strani“ da štiti prava pojedinaca koji su u takvoj situaciji „proskribovani“

AK Beograda se oglasila zbog kršenja pretpostavke nevinosti i povodom komentara g-dina Miloša Vučevića na oslobađajuću presudu u slučaju Luka Beograd, a najavu da će AK Beograda podneti inicijativu za izmenu Krivičnog zakonika moguće je pročitati u tekstu objavljenom u „Politici“ još 28.01.2018. godine. Samim tim, Vaš utisak da su aktivnosti AK Beograda usmerene protiv Vas lično, nije realno utemenjen. Konačno, ovde se ne radi o „gušenju slobode govora“ kako to novinari pokušavaju predstaviti, već o zalaganju advokature za poštovanje prava okrivljenog i potrebi da se građanin u krivičnom postupku zaštiti i od „slobode štampe“ – kada se ta sloboda zloupotrebljava za usmeravanje toka sudskih postupaka.

 

 

                                                                                                                                    PREDSEDNIK

                                                                                                  ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

                                                                                                                           Jugoslav Tintor, advokat

 

ODGOVOR PREDSEDNIKA AK BEOGRADA NA DOPIS PREDSEDNIKA KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA ISTRAŽIVANJE UBISTVA NOVINARA

DOPIS PREDSEDNIKA KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA ISTRAŽIVANJE UBISTVA NOVINARA

 

 

 

Štampa vesti