(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
ODLUKA O PROTESTU SA OBUSTAVOM RADA ADVOKATA POČEV OD 30.07.2018.

Upravni odbor Advokatske komore Srbije je 28.07.2018., a na osnovu člana 66. Zakona o advokaturi („Službeni glasnik RS“ 31/2011, 24/2012-OUS) i člana 33. Statuta Advokatske komore Srbije („Službeni glasnik RS“ 85/2011, 78/2012, 86/2013) doneo je:

 

                                                                              O D L U K U

Organizuje se protest sa obustavom rada advokata na celoj teritoriji Srbije počev od ponedeljka 30.07.2018., zbog ubistva advokata Dragoslava Miše Ognjanovića, kao i svih advokata i advokatskih pripravnika koji su u prethodnim godinama ubijeni.

Ovim protestom  skrećemo pažnju javnosti na rizik sa kojim se advokati u Srbiji svakodnevno suočavaju u obavljanju svoje profesionalne delatnosti koja ima za cilj zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda i obezbeđenja funkcionisanja pravde.

Ovim protestom zahteva se od svih nadležnih državnih organa da bez odlaganja  stave u funkciju sve raspoložive resurse kako bi ovaj zločin bio rasvetljen, a učinioci  bili privedeni pravdi.

Pozivaju se Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republičko javno tužilaštvo i Ministarstvo pravde da se formira poseban istražni tim koji bi činili predstavnici tužilaštva, policije i advokature u cilju praćenja i koordinisanja aktivnosti koje se preduzimaju na rasvetljavanju ovog zločina.

Tokom obustave rada advokati NEĆE pristupati  na  ročišta za glavnu raspravu i glavne pretrese  pred sudovima, NEĆE pristupati pred tužilaštvima u istražnim postupcima i postupcima pregovora oko primene oportuniteta ili sporazuma o krivici, NEĆE pristupati pred organima uprave, javnim beležnicima i privatnim izvršiteljima i NEĆE pristupati u policiju u pretkrivičnim postupcima, OSIM u slučaju prijema rešenja o zadržavanju i saslušanja pred sudom povodom određivanja pritvora.

Tokom obustave rada advokati ĆE dostavljati sudovima, tužilaštvima i drugim organima samo podneske i preduzimati one radnje koje su vezane za nastupanje prekluzivnih rokova i zaštite maloletnih lica u slučajevima porodičnog nasilja.

Pod radnjama koje su vezane za nastupanje prekluzivnih rokova podrazumevaju se: podnošenje tužbi, žalbi i drugih pismena kod kojih bi propuštanje roka rezultiralo gubitkom prava, kao i pristupanje na sednicu veća drugostepenog suda povodom žalbe u krivičnom postupku, na raspravu pred drugostepenim sudom povodom žalbe u parničnom postupku i na raspravu povodom tužbe u upravnom sporu. 

 

Dostaviti: advokatima preko advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, svim sudovima i tužilaštvima u Republici Srbije, ministarstvima, na oglasne table u sudovima, na internet stranicama Advokatske komore Srbije i advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, sredstvima javnog informisanja.

 

                                                                                                                                                PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE

                                                                                                      Viktor Gostiljac, advokat

ODLUKA AK SRBIJE

PREPORUKE

 

 

Štampa vesti