(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
POZIV ADVOKATIMA BEOGRADA DA NAJKASNIJE DO 01.11.2019.GODINE USKLADE SVOJE BAVLJENJE ADVOKATUROM SA ODREDBAMA ZAKONA, STATUTA I KODEKSA KOJE SE ODNOSE NA ISPUNJENJE MATERIJALNIH OBAVEZA PREMA KOMORI

POZIV ADVOKATIMA BEOGRADA DA NAJKASNIJE DO 01.11.2019.GODINE USKLADE SVOJE BAVLJENJE ADVOKATUROM SA ODREDBAMA ZAKONA, STATUTA I KODEKSA KOJE SE ODNOSE NA ISPUNJENJE MATERIJALNIH OBAVEZA PREMA KOMORI

Poštovane kolege,

Odredbama čl.83.st.1.tač.8.Zakona o advokaturi RS („Sl.glasnik RS“ br.31/2011 i 24/2012 – odluka OUS) i čl.244.st.1.tač.8. Statuta AK Srbije (Sl.glasnik RS br.85/2011, 78/2012 i 86/2013) propisano je da: „advokatu prestaje pravo na bavljenje advokaturom u slučaju da se ne bavi advokaturom neprekidno duže od šest meseci“, a odredbama čl.83.st.2.Zakona o advokaturi RS i čl.244.st.2.Statuta AK Srbije propisano je: „Smatraće se da se advokat ne bavi advokaturom neprekidno duže od šest meseci ako u tom roku ne izvršava materijalne obaveze prema advokatskoj komori.“

Odredbom čl.83.st.3.Zakona o advokaturi propisano je da je „nadležna advokatska komora dužna da u roku od 15 dana od dana nastupanja nekog od razloga za prestanak prava na bavljenje advokaturom – sprovede postupak brisanja iz imenika advokata.“ Odredbom čl.244.st.3-6 i čl.245.st.2-4.Statuta AK Srbije uređen je postupak donošenja odluke u ispunjenosti uslova za brisanje iz imenika advokata i rešenja o brisanju iz imenika advokata.

Odredbom čl.36.Kodeksa profesionalne etike advokata br.84-6/2012 od 11.02.2012.god. uređen je odnos advokata prema advokatskoj komori, a odredbom čl.36.2.2. Kodeksa propisano je da „u odnosu prema advokatskoj komori advokat treba da blagovremeno i u potpunosti ispunjava svoje materijalne i druge obaveze“

Imajući u vidu napred navedene norme koje uređuju advokatsku profesiju, Upravni odbor AK Beograda je na sednici održanoj 03.09.2019.godine doneo odluku da se uputi pisani poziv svim advokatima Beograda u kojem će se pozvati da najkasnije do 01.11.2019.godine usklade svoje bavljenje advokaturom sa napred navedenim odredbama Zakona, Statuta i Kodeksa, tako što će ispuniti sve svoje materijalne obaveze prema Komori – po osnovu članarine i doprinosa fondu solidarnosti, kao i da se nakon ovog datuma sprovede postupak brisanja iz imenika svih advokata za koje bude utvrđeno da u periodu dužem od godine dana ne izmiruju svoje materijalne obaveze.

Ova odluka je doneta kako velika većina advokata Beograda koji svoje materijalne obaveze prema Komori uredno ispunjavaju ne bi bila u neravnopravnom položaju sa jednim brojem  advokata koji ove obaveze ne ispunjavaju, a ostvaruju ista prava kao članovi AK Beograda. 

Na osnovu izloženog, pozivam Vas da najkasnije do 01.11.2019.godine uskladite svoje bavljenje advokaturom sa odredbama Zakona, Statuta i Kodeksa i obaveštavam Vas da će Upravni odbor AKB nakon ovog datuma sprovesti postupak brisanja iz Imenika svih advokata za koje bude utvrđeno da ispunjavaju zakonske uslove za prestanak prava na bavljenje advokaturom.

PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Jugoslav Tintor, advokat

DOPIS ADVOKATIMA

Štampa vesti