(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
POZIV ADVOKATIMA DA PREKO PORTALA „E-POREZI“ OTVORE SVOJA E-POŠTANSKE SANDUČIĆE U KOJIMA SE NALAZE PORESKA REŠENJA ZA 2020.GODINU

Poštovane kolege,

Podsećamo Vas da će se u skladu sa Uredbom o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti  (Sl. Glasnik br.94/2019 i 96/2019) – od januara 2020.godine – dostava poreskih rešenja vršiti isključivo preko elektronskih poštanskih sandučića u koje se pristupa na osnovu Vašeg sertifikovanog elektronskog potpisa.

Prema informaciji Poreske uprave advokatima su dostavljena poreska rešenja za 2020.godinu u njihove e-poštanske sandučiće. Međutim, da bi pristupili svom e-poštanskom sandučetu preko „Portala E Porezi“ morate prethodno da izvadite sertifikovani elektronski potpis.

Preporučujemo Vam da sertifikovani elektronski potpis izvadite u bilo kojoj policijskoj stanici na teritoriji Grada Beograda uz Vašu ličnu kartu sa čipom, na osnovu procedure koja podrazumeva samo popunjavanje obrasca, traje vrlo kratko i ne podrazumeva nikakve troškove.

Imajući u vidu da poresko rešenje izrađuje programska aplikacija na osnovu podataka o obvezniku koji se već nalaze u sistemu, za svakog advokata se visina poreske obaveze utvrđuje automatski na osnovu unapred poznatih kriterijuma i formule – koji su definisani u Uredbi.

Kako su kriterijumi za oporezivanje egzaktni i isključuju voluntarizam i diskreciju poreskih organa kod primene kriterijuma u svakom konkretnom slučaju, ne očekujemo da će prilikom donošenja rešenja dolaziti do grešaka u primeni propisa.

Jedini varjabilni element kod obračuna visine obaveze jeste prosečna bruto zarada na nivou grada koju kao podatak na kraju godine utvrđuje Republički zavod za statistiku i ovaj podatak je isti za sve advokata Beograda. Ostali elementi kod obračuna visine obaveze se razlikuju među advokatima isključivo u zavisnosti od godina bavljenja advokaturom i godina starosti.

Svaki advokat koji uoči bilo kakve tehničke greške u rešenju ili ima problema u razumevanju načina primene kriterijuma može se obratiti komori kako bi otklonio nastalu dilemu ili izbegao eventualne posledice koje mogu nastati na osnovu obračuna netačnih podataka.

Advokatska komora Beograda

Štampa vesti