(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
PRESUDA VIŠEG SUDA U BEOGRADU P1.115/17 OD 13.06.2018.GODINE

                                                                    S  A  O  P  Š  T  E  NJ  E

 

Obaveštavamo javnost da su prvostepenom presudom Višeg suda u Beogradu P1.115/17 od 13.06.2018.godine odbijeni svi tužbeni zahtevi Nebojše Avlijaša i Šoškić Vladimira kojim je traženo da se ponište sve izborne radnje i sve odluke donete u izbornom postupku koji je u AK Beograda sproveden dana 13.05.2017.godine, kada je izabrano rukovodstvo AK Beograda na čelu sa predsednikom Jugoslavom Tintorom.

U presudi Višeg suda u Beogradu se navodi:

-„U konkretnom slučaju sud je našao da su sve preduzete radnje povodom izbora za organe upravljanja u AK Beograda i donete odluke povodom tih izbora na Izbornoj skupštini od 13.05.2017.godine bile pravnovaljane, pa je odbio tužbeni zahtev tužilaca kao neosnovan.“

– „Dakle, u uslovima nepostojanja legitimnog Upavnog odbora AKB, nakon pravosnažnosti presude Višeg suda u Beogradu P.br.21323/10 od 19.09.2016. koja je nastupila 21.12.2016, jedino je Skupština AKB, kao najviši organ Komore, shodno čl.14.Statuta AKB mogla preuzeti ovlašćenja Upravnog odbora i u tom cilju donela sve zakonite odluke shodno odredbama čl.33- čl.48. Statuta AKB koje regulišu izbor organa upravljanja AKB, tako što je na svoje dve sednice održane 08.04.2017.godine i 23.04.2017.godine u skladu sa odredbama čl.14, čl.17 i čl.18. Statuta AKB, donela pravnovaljanu odluku da se Izborna skupština zakaže za 13.05.2017.godine i da se izborni postupak za organe upravljanja AKB sprovede“

– „U konkretnom slučaju, Skupština je kao najviši organ Komore donela predmetne odluke u situaciji kada su članovi Upravnog odbora najpre kontinuirano opstruisali vršenje ovlašćenja koja su im poverena, da bi zatim nastupila situacija u kojoj nije ni postojao legalan i legitiman Upravni orbor AKB“

-„Dakle, u situaciji kada Predsednik AKB nije postupio po podnetoj inicijativi za sazivanje Vanredne skupštine u skladu sa Statutom AKB i istu nije održao u propisanom roku od 30 dana, istu su dana 29.03.2017.godine sazvali i zakazali za 08.04.2017.godine predlagači inicijative u skladu sa odredbom čl.18.st.6. Statuta AKB, na kojoj vanrednoj skupštini je kasnije doneta Odluka o sazivanju izborne skupštine za 13.05.2017.godine, a na kojoj su u skladu sa Statutom AKB izabrani legitimni organi upravljanja AK Beograda.“

-„Činjenica da je u međuvremenu, na sednici Upravnog odbora 20.03.2017.godine doneta odluka o zakazivanju izborne skupštine za 10.06.2017.godine, na kojoj su takođe izabrani organi upravljanja AKB, irelevantna je za drugačiju odluku u ovoj pravnoj stvari, s obzirom da je istu odluku doneo nelegitiman Upravni odbor sastavljen od članova čiji su mandati prethodno poništeni presudom Višeg suda u Beogradu P.br.21323/10 od 19.09.2016. koja je postala pravosnažna još 21.12.2016.godine“

 

                                                                                                    PREDSEDNIK

                                                                         ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

                                                                                           Jugoslav Tintor, advokat

SAOPŠTENJE

PRESUDA

 

Štampa vesti