(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
SAOPŠTENJE POVODOM REAGOVANJA G-DINA VERANA MATIĆA NA POSTUPANJE SUDSKOG VEĆA U SLUČAJU „UBISTVA SLAVKA ĆURUVIJE“

 S  A  O  P  Š  T  E  NJ  E

 

Povodom reagovanja g-dina Verana Matića na postupanje sudskog veća u slučaju „Ubistva Slavka Ćuruvije“, Advokatska komora Beograda podseća javnost da državni organi, sredstva javnog obaveštavanja i javne ličnosti ne smeju kršiti pretpostavku nevinosti i svojim komentarima sudskih odluka u krivičnim postupcima koji su još u toku posredno vršiti pritisak na sud.

U konkretnom slučaju posebno zabrinjava pokušaj da se kroz pritisak javnosti u sudski postupak uvedu kao dokaz izjave koje nisu date pred tužilaštvom ili sudom kao organima postupka već pred nekakvim komisijama službe državne bezbednosti, pri čemu se pitanje zakonitosti dokaza pokušava prikazati kao formalno pitanje od drugorazrednog značaja.

Sama ideja g. Verana Matića da „Državna komisija za rasvatljavanje slučaja Ćuruvija“ na čijem je čelu treba da referiše činjenično stanje javnosti koja je „vrhovni sudija“ i čiji stav bi moralo da poštuje i sudsko veće – nanosi nenadoknadivu štetu u razumevanju elementarnih principa pravne države i vladavine prava u jednom demokratkom društvu.

Član.6.Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava, član. 34.Ustava Republike Srbije i čl.3. Zakonika o krivičnom postupku garantuju svakom građaninu da se smatra nevinim dok se krivica ne utvrdi pravosnažnom odlukom suda.

U Preporuci Saveta Evrope Rec (2003) 13 apostrofirano je da „mišljenja i informacije koje se odnose na krivične postupke koji su u toku treba da se prenose ili šire preko medija samo onda kada to ne ide na uštrb pretpostavke nevinosti okrivljenog.“

Ovakvim izjavama grubo se krše prava građana u krivičnom postupku, imajući u vidu da i sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava stoji na stanovištu da se pravo novinara na slobodu izražavanja i pravo javnosti da bude informisana koje je zajemčeno u čl.10. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava može ostvarivati samo uz poštovanje prava na pravično suđenje koje je zajemčeno u čl.6. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava.

 

 

                                                                                                    PREDSEDNIK

                                                                         ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

                                                                                           Jugoslav Tintor, advokat

SAOPŠTENJE

Štampa vesti