(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
SKUPŠTINA ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA 12.05.2018. – IZVEŠTAJ PREDSEDNIKA

ADVOKATIMA BEOGRADA

 

Poštovane koleginice i kolege, 

Pozivam Vas da učestvujete u radu Skupštine Advokatske komore Beograda koja će se održati dana 12.05.2018. (subota) u 11,00 časova  u Sava Centru, ul.Milentija Popovića br.9. 

Kada bih trebao da u tri reči opišem šta je to što je danas drugačije i bolje nego pre rekao bih: ideja, inicijativa i rezultat prvi put nakon mnogo godina. Upravni odbor na čijem sam čelu je najmlađi u istoriji beogradske advokature. Većinu njegovih članova čine kolege koji su prvi put izabrani u organe komore, tako da se oseti neka nova – pokretačka energija. Nažalost, proteklu deceniju obeležile su podele u advokaturi i borbe jednih protiv drugih. Zbog toga je novo rukovodstvo odlučilo da se prekine takvo stanje. Napravili smo iskorak iz začaranog kruga sukoba i posvetili se rešavanju nagomilanih advokatskih problema. Rezultati koje smo postigli su naša lična karta i dokaz čvrste rešenosti da ostvarimo ono što smo advokatima obećali.

U zaštiti interesa profesije fokusirani smo na 2 centralna pitanja: poreski položaj advokata i ustavni položaj advokature. To su dve noge na kojim stojimo. Iako su nas mnogi plašili da će porezi advokatima biti drastučno povećani i da će advokatura biti izbrisana iz Ustava, to se nije dogodilo, jer smo povodom ovih pitanja definisali jasne stavove advokature i kroz pregovore sa državom ostvarili značajan rezultat. Vlada RS donela je izmenu Uredbe o paušalnom oporezivanju na osnovu koje su poreske obaveze advokata za 2015, 2016 i 2017. ostale iste kao i 2014. Takođe, predlogom ustavnih amandmana nije obuhvaćen čl.67.Ustava RS koji će ostati isti, a Ministarka pravde je u više navrata istakla da neće biti zakona o besplatnoj pravnoj pomoći bez dogovora sa advokaturom.

U odnosu prema državnim organima izgradili smo jedan drugačiji, proaktivan pristup Nekada samo znali samo šta nećemo i umeli da argumentujemo zbog čega nešto nije dobro. Danas znamo tačno šta hoćemo i imamo plan kako da ostvarimo ono što hoćemo. Mi više ne očekujemo da će se problemi sami rešiti, već verujemo da se ne mogu rešiti bez nas i idemo im u susret. U proteklom periodu Komora je bila ping a ne pong, akcija a ne reakcija. Komora je bila ta koja traži sastanke, inicira i predlaže konkretna rešenja.

Otklonili smo uzroke sukoba sa AKS, uredili odnose i uspostavili punu koordinaciju, što je ojačalo pregovarački kapacitet advokature. AK Srbije i AK Beograda su ponovo složne – u zajedničkom frontu. Beogradska advokatura je oduvek sebe videla kao kičmu srpske advokature. I tako mora ostati. Baš zato što smo najveći imamo i najveću odgovornost da očuvamo identitet srpskog advokata – taj čudesan advokatski DNK kod na kojem počiva metafizika naše profesije. U vremenu u kojem je sve manje dostojnosti i profesionalne kuraži naš zadatak neće biti nimalo lak. Međutim, za moju generaciju taj zadatak predstavlja izazov – jer sebe vidimo kao prirodnu sponu između doajena advokature koji su nama bili uzori zbog kojih smo odlučili da izaberemo advokaturu za svoj životni poziv i naših mladih kolega kojima treba približiti advokaturu kao stil života i objasniti im da se bavljenje ovom profesijom ne može svesti na „odlazak na posao“ 

Naš cilj je bio demontirati način dosadašnjeg funkcionisanja komore kojom upravlja svemoćni predsednik okružen sa nekoliko saradnika koje advokati ne mogu da smene i uspostaviti princip odgovornosti organa za rezultate rada i princip smenljivosti.Inicirali smo izmenu Statuta kako bi umanjili ovlašćenja predsednika, ukinuli predsedničko pravo veta i mogućnost zloupotrebe njegovih prava sazivanja i predsedavanja sednicama organa, uspostavili kontrolu rada upravnog odbora od strane skupštine kao najvišeg organa, predvideli mehanizme koji omogućavaju smenljivost svih organa i precizno uredili izborni postupak uz propisivanje obaveznog sprovođenja izbora u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu izmenjenog Statuta.

Naš cilj je bio uključiti u rad komore što veći broj advokata.Formirani su stručni timovi AK Beograda za pojedina pitanja od značaja za advokaturu i pozvani su svi zainteresovani advokati da se uključe u rad komore. Na ovaj način napravljen je iskorak u organizaciji rada i pružena mogućnost svima, nezavisno od toga da li su izabrani za članove organa – da pruže svoj lični doprinos u borbi za zaštitu interesa profesije. Ono što je nekad radilo 10 advokata u Komori danas radi 150 advokata raspoređeno u 12 grupa. Formirane su Sekcija mladih advokata i Sekcija advokatskih pripravnika čime su otvorena vrata i mladima da uzmu učešće u radu. 

Naš cilj je bio jednak odnos Komore prema svima bez izuzetaka i bez privilegovanih.

Na osnovu Ugovora koji je AKB zaključila sa ING-PRO svim advokatima i pripravnicima obezbeđena je mogućnost kupovine elektronske baze propisa ING-PRO za 3.300,00 RSD koja je znatno niža od redovne cene – 31.000,00 RSD. Na osnovu Ugovora koji je AKB zaključila s BELMEDIC svim advokatima i pripravnicima, kao i članovima njihovih porodica (supružnici, deca i roditelji) obezbeđena je mogućnost specijalističkih lekarskih pregleda advokata i članova porodice sa 80% popusta. Konačno, isplaćena je novčana pomoć od 500 eura svim advokaticama koje su postale majke počev od 01.01.2015.godine do danas, tako da je po ovom osnovu isplaćeno ukupno 6.636.000,00 RSD

Naš cilj je bio ojačati zajedništvo advokata. Osnovan je Fond solidarnosti čija se sredstva koriste isključivo za pružanje novčane pomoći u slučaju težih bolesti, težih povreda i trudničkog odsustva pod uslovom da ne ostvaruju primanja po drugim osnovima. Svi članovi imaju pravo da koriste sredstva Fonda pod uslovima iz Pravilnika i na osnovu odluke Komisije fonda

Naš cilj je bio otkloniti mogućnosti za koruptivno delovanje u radu organa komore Upravni odbor je doneo odluku da neće ugovarati osiguranje preko posrednika, opozvao nalog za posredovanje „Kvil partner“ i uputio poziv svim osiguravajućim kućama da dostave svoje ponude. Najpovoljnija ponuda bila je ponuda „Generalija“od 24 EURA što je 30% manje od dotadašnje premije preko posrednika (36 EURA). To znači da je na osnovu ugovorenog osiguranja preko posrednika godišnje ostvarivana razlika od oko 40.000 eur, na štetu advokata Beograda. 

Ugovoreno je kolektivno osiguranje bez posrednika koje je 30% jeftinije a obuhvata i grubu nepažnju, dok je zaključenjem poravnanja sa Generalijem ostvarena ušteda od 210.000 EURA

Posledica neodgovorne odluke bivšeg rukovodstva je pravosnažna presuda Privrednog suda P.7736/14 na osnovu koje je AKB obavezana da isplati „Generaliju“ 140.000,00 EURA. Nakon pregovora zaključili smo poravnanje kojim „Generali“ otpušta dug AKB u visini celokupne kamate i 30% glavnog duga – ukupno 64.000,00 eura, a zaključuje se ugovor o osiguranju na četiri godine koji pokriva i grubu nepažnju – što do sada nije bio slučaj, uz premiju koja iznosi 24 eura – što je 30% manje od dosadašnje premije (36 eura). Zaključeno poravnanja uštedeće advokatima za 4 godine oko 145.000 eura (premija smanjena sa 36 eura na 24 eura) dok će Komori uštedeti 65.000 eura (otpušten dug u visini 30% glavnice i cele kamate). 

Naš cilj je bio sprovesti reviziju finansijskog poslovanja i uvesti red u trošenje novca

Imajući u vidu činjenicu da je poslednji izveštaj o radu organa usvojen na skupštini pre osam godina (22.05.2010) i da u proteklih pet godina uopšte nije postojao nadzorni odbor, jasno je da je komora funkcionisala bez ikakvih mehanizama kontrole nad radom rukovodstva. Zbog toga je revizorska kuća obavila detaljnu analizu namenskog trošenja sredstava.Upravni odbor je doneo: Pravilnik o službenim putovanjima i troškovima reprezentacije, kao i Pravilnik o nabavci pribavljanjem ponuda, kojim se uspostavljaju mehanizmi kontrole troškova poslovanja. Upravni odbor je doneo odluke da se raskine poslovni odnos sa „Neimar – posredovanje u osiguranju“ (koštalo komoru oko 40.000 eura godišnje – sada ništa) i „Aktiv 8“ – IT usluge i klaud hosting (koštalo komoru oko 24.000 eura godišnje – sada košta oko 1800 eura godišnje), da se prilikom ugovaranja otkloni mogućnost za koruptivno delovanje, da se troškovi ugostiteljskih usluga bitno redukuju, da se taksi troškovi ukinu i da se troškovi službenih putovanja striktno kontrolišu.

                                                                                                           PREDSEDNIK

                                                                                 ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

                                                                                                     Jugoslav Tintor, advokat

IZVEŠTAJ  PREDSEDNIKA  AK BEOGRADA 

Štampa vesti