(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
OBAVEŠTENJE O UVOĐENJU „EKO TAKSE“

OBAVEŠTENJE O UVOĐENJU „EKO TAKSE“

Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ 86/2019 i 89/2019) uvedena je obaveza za sva pravna lica i preduzetnike koji obavljaju neku od delatnosti iz Priloga Uredbe, da najkasnije do 31.07.2020.godine podnesu prijavu organu jedinice lokalne samouprave u čijoj su nadležnosti utvrđivanje, kontrola i naplata javnih prihoda. U Prilogu Uredbe  navedeni su i „pravni poslovi“ – šifra 69.10, zbog čega obaveštavamo advokate o obavezi podnošenja ove prijave.

Kriterijumi za određivanje negativnog uticaja aktivnosti koje utiču na životnu sredinu pravnih lica i preduzetnika, utvrđuju se u okviru pretežne delatnosti koju obavlja obveznik naknade, a pod pretežnom delatnošću u smislu odredbe čl.2.st.2.Uredbe, smatra se delatnost koja je registrovana kod APR, kao i delatnost čijim je obavljanjem pravno lice i preduzetnik ostvario najviše prihoda u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđenje naknade.

Donetom Uredbom, izmenjena je Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja („Sl.glasnik RS“ 29/2019 i 55/2019), prema kojoj su obveznici plaćanja naknade bili samo pravna lica i preduzetnici koji utiču na životnu sredinu, a kriterijumi za određivanje aktivnosti su bili: emisija zagađujućih materija i proizvodnja, odnosno odlaganje opasnog otpada. Smatramo da nova Uredba nije u saglasnosti sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl.glasnik RS“ 95/18), jer advokati ne obavljaju aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, pa prema čl.134.st.1.tač.1) ovog zakona ne mogu biti obveznici naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine. Zbog toga će AK Srbije podneti inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti ove Uredbe, kao i zahtev Vladi RS za izmenu donete Uredbe.

U prilogu ovog obaveštenja dostavljamo: Uredbu, Prilog uredbi i Obrazac prijave.

AK Beograda

UREDBA

PRILOG UREDBE

PRIJAVA


Štampa vesti