(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
ZAKLJUČAK UPRAVNOG ODBORA ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Upravni odbor Advokatske komore Beograda na 1. sednici održanoj 19.11.2018. na osnovu člana 66. Zakona o advokaturi («Službeni glasnik RS» 31/2011, 24/2012-OUS), člana 10. Statuta Advokatske komore Srbije („Službeni glasnik RS“ 85/2011, 78/2012, 86/2013),  člana 23. Stav 1. tačka 13. Statuta Advokatske komore Beograda («Službeni list grada Beograda» 37/2018) jednoglasno je doneo: 

                                                                        Z A K LJ U Č A K

Upravni odbor Advokatske komore Beograda podržava  odluku Upravnog odbora Advokatske komore Srbije br.860-1/2018 od 17.11.2018. godine kojom se ukazuje na nepoštovanje procedure prilikom utvrđivanja Predloga zakona o uslugama koja je sprovedena bez prethodne javne rasprave i bez pribavljanja mišljenja Ministarstva pravde Republike Srbije u vezi propisa koji se odnose na advokaturu.

Upravni odbor Advokatske komore Beograda podržava zahtev Advokatske komore Srbije upućen Ministarstvu trgovine, turizma i telekominikacija i Vladi Republike Srbije za hitno povlačenje Predloga zakona o uslugama iz skupštinske procedure, odnosno izmenu člana 3. stav 2. tačka 6.pPredloga tako da glasi: «pravnu pomoć koju pruža advokatura, kao samostalna i nezavisna služba» i brisanje odredbe člana 15. stav 1. alineja 8. tačka 4 predloga zakona, a što je u skladu sa prethodno donetim Zaključkom Upravnog odbora AK Srbije br.59/2017 od 28.01.2017.godine i Zaključkom Konferencije advokata Srbije br.125/2017 od 25.02.2017.godine

Podržava se stav Advokatske komore Srbije da se usaglašavanje propisa o advokaturi sa propisima EU može vršiti isključivo Zakonom o advokaturi, a u čijoj izradi predstavnici advokature moraju aktivno učestvovati.

Objaviti ovu odluku sa odlukom Upravnog odbora Advokatske komore Srbije br.860-1/2018 od 17.11.2018. godine i saopštenjem Advokatske komore Srbije br.860-2/208 od 17.11.2018. godine, na zvaničnoj  interenet prezentaciji Advokatske komore Beograda radi upoznavanja članstva.

 

                                                                                                                PREDSEDNIK

                                                                                                   ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

                                                                                                        Jugoslav Tintor, advokat

ZAKLJUČAK UO AK BEOGRADA

ODLUKA UO AK SRBIJE

SAOPŠTENJE AK SRBIJE

Štampa vesti