(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Адвокатска комора Београда

Fiat justicia

Табеларни преглед адвокатске тарифе

Кривични поступак – награда са паушалом и започетим сатом

Висина запрећене казне

Одбрана, заступање приватног тужиоца и оштећеног као тужиоца

 (т. бр. 1)

Заступање оштећеног, одложен претрес, разговор са окривљеним у притвору или затвору, поверљив разговор са осумњиченим у преткрив. пост. пред ОУП Жалба (окривљеног, приватног тужиоца и оштећеног као тужиоца) понављање крив. пост., захт. за заштиту законитости Приватна тужба,кривична пријава,оптужни акт,захтев за спровођење истраге,приговор на оптужницу, предлог за укидање притвора, предлог за споразум о признању, предлог за укидање притвора, одговор на жалбу или предлог за понављање, ванр. ублажавање казне, молба за помиловање, одлагање издржавања или условни отпуст,одговор на предлог за понављање поступка, захтев за рехабилитацију, жалбе против решења о одређивању или продуживању притвора, спровођењу истраге Остали поднесци
 до 3 године  18.000,00  9.750,00  33.000,00  16.500,00  8.250,00
 3-5 година  24.000,00  12.750,00  45.000,00  22.500,00  11.250,00
 5-10 година  31.500,00  16.500,00  60.000,00  30.000,00  15.000,00
 10 -15 година  46.500,00  24.000,00  90.000,00  45.000,00  22.500,00
преко 15 година  61.500,00  31.500,00  120.000,00  60.000,00  30.000,00

*може се уговорити накнада која је до 50% мања или у износу који је већи од износа прописаног тарифом

Парнични, извршни, ванпарнични, непокретности, стечај, управни, управни спорови и други поступци – процењиви предмети

Вредност спора Поднесак (т. бр. 13) Рочиште Рочиште – одложено Жалба
мања од 450.000,00 6.000,00 7.500,00 4.500,00 12.000,00
од 450.000,01 до 750.000,00 9.000,00 10.500,00 6.000,00 18.000,00
од 750.000,01 до 1.500.000,00 11.250,00 12.750,00 7.125,00 22.500,00
од 1.500.000,01 до 3.000.000,00 16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00
од 3.000.000,01 до 6.000.000,00 22.500,00 24.000,00 12.750,00 45.000,00
од 6.000.000,01 до 12.000.000,00 30.000,00 31.500,00 16.500,00 60.000,00
од 12.000.000,01 до 24.000.000,00 37.500,00 39.000,00 20.250,00 78.000,00
од 24.000.000,01 до 48.000.000,00 45.000,00 46.500,00 24.000,00 90.000,00
од 48.000.000,01 до 120.000.000,00 45.000,00 + 30,00 на сваких започетих 300.000,00 46.500,00 + 30,00 на сваких започетих 300.000,00 24.000,00 +  15,00 на сваких започетих 300.000,00 90.000,00 + 60,00 на сваких започетих 300.000,00
од 120.000.000,01 до 300.000.000,00 52.200,00 + 30,00 на сваких започетих 900.000,00 53.700,00 + 30,00 на сваких започетих 900.000,00 26.100,00 + 15,00 на сваких започетих 900.000,00 104.400,00 + 60,00 на сваких започетих 900.000,00
преко 300.000.000,00 58.200,00 + 30,00 на сваких започетих 4.500.000,00, макс. до 88.200,00 59.700,00 + 30,00 на сваких започетих 4.500.000,00, макс. до 89.500,00 29.100,00 + 15,00 на сваких започетих 4.500.000,00, макс. до 44.100,00 116.400,00 + 60,00 на сваких започетих 4.500.000,00, макс. до 176.400,00

*може се уговорити накнада која је до 50% мања или у износу који је већи од износа прописаног тарифом

 Прекршајни поступак и поступак привредних преступа

Врста спора Поднесак (т. бр. 14) Рочиште Рочиште – одложено Жалба
Привредни преступи  30.000,00 31.500,00 16.500,00 60.000,00
Суд части при Привредној комори  16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00
Прекршајни поступак пред полицијом  22.500,00 24.000,00 14.250,00 54.000,00
Прекршајни поступак пред Прекршајним судом  25.500,00 27.000,00 14.250,00 54.000,00
Остали прекршајни поступци  16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00

*може се уговорити накнада која је до 50% мања или у износу који је већи од износа прописаног тарифом

  Парнични и други поступци – непроцењиви предмети

Врста спора Поднесак (т. бр. 14) Рочиште Рочиште – одложено Жалба
Сметање поседа, развод, непроцењиви радни спорови, породични (ванпарница), уписи у катастар, управни поступак и спор, уписи АПР  16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00
Остали поступци пред државним органом  19.500,00 21.000,00 11.250,00 39.000,00
Службености, стамбени спорови, остали поступци пред основним судом  22.500,00 24.000,00 14.250,00 54.000,00
Утврђивање очинства, уређење личних стања, стечај и ликвидација, управни поступак и спор пред инспекцијама, домаћа арбитража и медијација, остали поступци пред привредним судом  25.500,00 27.000,00 14.250,00 54.000,00
Законско издржавање  6.000,00 7.500,00 4.500,00 12.000,00
Вршење родитељског права  11.250,00 12.750,00 7.125,00 22.500,00
Уређење имовинских односа, остали ванпарнични поступци, управни поступак и спор (порески, царински, полиција), остали спорови пред вишим судом  30.000,00 31.500,00 16.500,00 60.000,00
Остали спорови пред Управним судом  36.000,00 37.500,00 19.500,00 72.000,00
Ауторски спорови, поступци пред Уставним судом, међународним судом и арбитражом 45.000,00 46.500,00 24.000,00 90.000,00

*може се уговорити накнада која је до 50% мања или у износу који је већи од износа прописаног тарифом

Састављање уговора, општих аката и других исправа

Врста правне радње Износ
Процењиви уговори  1,5% вредности или тарифни број 13
Непроцењиви уговори:  
 Ортачки уговор  30.000,00
 Уговор о коришћењу заједничке ствари  22.500,00
 Уговор о послузи  16.500,00
 Уговор о трговинском заступању или посредовању  25.500,00
 Генерални (општи) уговори  30.000,00
 Предуговори  22.500,00
 Остали непроцењиви уговори  19.500,00
Изјаве:  
 Завештање  19.500,00
 Пуномоћје  13.500,00
 Остале изјаве  11.250,00
Општи акти:  
 Статут или оснивачки акт привредног субјекта или другог правног лица  30.000,00
 Остали општи акти привредног субјекта или другог правног лица (правилници и др.)  25.500,00
 Општи акти државних органа или органа лок. самоуправе  37.500,00
 Појединачни акти привредних субјеката и других правних лица (одлуке и др.)  19.500,00
 Појединачни акти држаних органа или органа лок. самоуправе  22.500,00

*може се уговорити накнада која је до 50% мања или у износу који је већи од износа прописаног тарифом

Остале радње – заједничке одредбе

Радња Износ
Заступање више странака увећање по 50% за сваку странку
Започети сат, консултативни састанак, конференције 1.500,00
Дописи, опомене, преглед и разгледање списа 50% тарифног броја 1, 13 или 14
Преглед земљишних и других књига, изводи, преписи, правоснажност, извршност 20%  тарифног броја 1, 13 или 14
Правни савет усмени 50%, писмени 100% од тарифног броја 1, 13 или 14

*може се уговорити накнада која је до 50% мања или у износу који је већи од износа прописаног тарифом

Интегрални текст адвокатске тарифе

ТАРИФА О НАГРАДАМА И НАКНАДАМА ТРОШКОВА ЗА РАД АДВОКАТА

(“Службени гласник РС”, бр. 121/2012)

И ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Тарифом се одређује начин вредновања, обрачунавања и плаћања награда за адвокатске услуге и накнада трошкова за рад адвоката или адвокатског ортачког друштва (у даљем тексту: адвокат).

Члан 2

Награда и накнада трошкова адвокату припадају за радње обављене по пуномоћју, решењу надлежног органа, усменом или писменом налогу странке.

Странка или надлежни орган, дужни су да адвокату плате и награду и накнаду трошкова.

Члан 3

Када пружа правну помоћ у страној држави, адвокат може применити ову тарифу или адвокатску тарифу те државе.

Када пружа правну помоћ иностраним правним или физичким лицима на територији Републике Србије, адвокат може применити ову тарифу или адвокатску тарифу државе у којој се налази седиште односно пребивалиште странке.

О примени иностране адвокатске тарифе адвокат са странком закључује писмени уговор.

ИИ НАГРАДА ЗА РАД АДВОКАТА

Члан 4

Висина награде за рад адвоката одређује се Тарифом којом се утврђује број поена за поједине радње адвоката, с тим да за састављање изјава воље (уговора, исправа једностраних или двостраних, завештања и сл.) адвокат може награду обрачунати у процентуалном износу од вредности предмета изјаве воље.

Адвокат може у писменом облику са странком уговорити награду у износу који је мањи од износа прописаног Тарифом, али не мањи од 50% тог износа или у износу који је већи од износа прописаног Тарифом, али не већи од петоструког износа.

Када досуђују трошкове странци која је успела у поступку – судови или други државни орган нису обавезни да примене уговор о висини награде нити уговор о примени иностране адвокатске тарифе.

Члан 5

За пружање континуиране правне помоћи, адвокат може са странком уговорити награду у паушалном износу. Овако уговорена награда не може се односити на радње заступања пред судовима и државним органима.

Уговори о висини награде у паушалном износу производе правно дејство само ако су закључени у писменом облику и ако садрже опис радњи или послова на које се адвокат обавезао да предузима.

Члан 6

Адвокат може у писменом облику са странком уговорити награду за рад на основу сатнице која не може бити мања од 150 поена за сваки започети сат.

Члан 7

У имовинскоправним предметима адвокат може у писменом облику са странком уговорити награду за рад у сразмери (проценту) са успехом у поступку односно са успехом у правним радњама које ће за странку предузети, с тим да уговорени проценат не може бити већи од 30%.

ИИИ НАКНАДА ТРОШКОВА

Члан 8

Адвокату припада накнада за стварне трошкове који су били потребни за обављање поверених му послова.

Члан 9

За обављање послова изван седишта адвокатске канцеларије, адвокату припада накнада за превоз, накнада за смештај, накнада за одсуствовање из адвокатске канцеларије и дневнице и то:

– за превоз у међумесном саобраћају – у висини цене превоза превозним средством по избору адвоката;

– за превоз у месном саобраћају – у висини цене такси превоза;

– за превоз сопственим возилом – у висини од 30% од цене најквалитетнијег бензина по пређеном километру;

– за смештај – у висини цене хотелског смештаја, осим хотела са пет и више звездица;

– за одсуствовање из канцеларије – у висини од 50 поена за сваки започети сат, а највише десет сати дневно;

– за поштанске, телефонске, банкарске и сличне услуге према плаћеним рачунима;

– дневнице – исто као и запосленима у државним органима и изабраним, односно постављеним лицима.

ИВ НАПЛАТА НАГРАДЕ И НАКНАДЕ ТРОШКОВА

Члан 10

Награда и накнада трошкова се могу плаћати унапред или након извршене радње и насталих трошкова.

Адвокат је овлашћен да од странке затражи и унапред прими новчана средства на име обезбеђења наплате будуће награде и трошкова који ће настати приликом заступања.

Моменат сачињавања обрачуна између адвоката и странке има се сматрати тренутком наплате трошкова и награде адвоката.

Члан 11

Висина награде за рад адвоката утврђује се према важећој тарифи у време обрачуна.

Члан 12

Досуда и наплата трошкова поступка на терет противне странке не утиче на обрачун и наплату награде и трошкова између адвоката и странке.

На захтев странке адвокат је дужан саставити писмени обрачун награде и трошкова за извршени рад уз приказ Тарифе.

Адвокат, кога Адвокатска комора именује као заступника или браниоца странке која је неспособна за плаћање из социјалних разлога, нема право да од те странке или од Адвокатске коморе тражи награду за заступање.

Члан 13

Адвокат који је обвезник пореза на додату вредност има право додати припадајући порез на додату вредност на извршени обрачун награде и трошкова.

В ПРИМЕНА ТАРИФЕ И ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14

Тарифу о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката доноси Управни одбор Адвокатске коморе Србије.

Вредност поена утврђује Управни одбор Адвокатске коморе Србије.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије даје аутентично тумачење Тарифе.

Члан 15

Вредност једног поена износи 30,00 динара.

Члан 16

Тарифа ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”.

Члан 17

Ступањем на снагу ове тарифе престаје да важи Тарифа о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката (“Службени лист СРЈ”, бр. 54/98, 75/99, 8/2001 и 11/2002, “Службени лист СЦГ”, бр. 32/2003, 58/2004 и 5/2006 и “Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 53/2010 и 15/2012).

ТАРИФА

КРИВИЧНИ ПОСТУПАК

Основица за обрачун награде

Тарифни број 1.

Адвокату припада награда у зависности од висине запрећене казне за кривично дело и то:
Запрећена казна
Награда

– за казну до 3 године затвора
550 поена

– за казну преко 3 до 5 година затвора
750 поена

– за казну преко 5 до 10 година затвора
1.000 поена

– за казну преко 10 до 15 година затвора
1.500 поена

– за казну преко 15 година затвора
2.000 поена

Одбрана окривљеног у преткривичном – предистражном и истражном поступку

Тарифни број 2.

Под процесном радњом, у смислу одредби Тарифног броја 2., 7. и 8. ове тарифе, подразумева се свака радње полиције, тужиоца или суда о чијем предузимању се сачињава посебан записник.

За сваку одржану процесну радњу којој је присуствовао адвокату припада награда из Тарифног броја 1., а за сваку неодржану процесну радњу којој је приступио адвокату припада 50% награде из Тарифног броја 1.

За присуствовање и приступање процесним радњама, поред награде за одбрану, адвокату припада и награда у износу од 50 поена за сваки започети сат рачунајући од времена када је процесна радња била заказана.

У случају када полиција, тужилац или суд предузимају више процесних радњи сукцесивно, адвокату припада прописани износ награде за сваку појединачну процесну радњу којој је присуствовао или приступио.

У случају неодржавања процесне радње, адвокат је дужан да од полиције, тужиоца или суда затражи сачињавање записника или службене белешке у којој ће се констатовати да процесна радња није одржана и да је адвокат приступио – како би му, на основу сачињеног записника или службене белешке, могла бити призната награда.

Одбрана окривљеног на главном претресу и на седници већа

Тарифни број 3.

За сваки одржани главни претрес или седницу већа којима је присуствовао адвокату припада награда из Тарифног броја 1., а за сваки неодржан главни претрес или седницу већа на које је приступио адвокату припада 50% награде из Тарифног броја 1.

За присуствовање главним претресима или седницама већа, поред награде за одбрану, адвокату припада и награда у износу од 50 поена за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак главног претреса или седнице већа био заказан.

Састављање поднесака

Тарифни број 4.

Адвокату припада награда из Тарифног броја 1. за састављање:

– кривичне пријаве,

– приватне тужбе,

– захтева за спровођење истраге,

– предлога за предузимање истражних радњи,

– предлога за закључење споразума о признању кривице,

– оптужнице,

– оптужног предлога,

– одговора на оптужницу,

– предлога за укидање притвора,

– писмене одбране,

– образложених поднесака којима се указује на чињенице које говоре у прилог одбрани – молбе ради одлагања извршења казне затвора,

– предлога за извршење казне затвора без напуштања просторија у којима осуђени станује,

– молбе за условни отпуст,

– тужбе за судску заштиту повреде права осуђеног лица,

– захтева за рехабилитацију.

Адвокату припада 50% награде из Тарифног броја 1. за састављање свих осталих поднесака у кривичном поступку.

Састављање правних лекова

Тарифни број 5.

Адвокату припада награда из Тарифног броја 1. за састављање:

– жалбе против решења о задржавању,

– жалбе против решења о одређивању или продужењу притвора,

– жалбе против решење о спровођењу истраге,

– приговора на оптужницу,

– одговора на жалбу,

– жалбе оштећеног,

– одговора на захтев за понављање кривичног поступка,

– молбе за помиловање.

Адвокату припада награда из Тарифног броја 1. увећана за 100% за састављање:

– жалбе против пресуде,

– жалбе против решења којим се изриче мера безбедности или васпитна мера,

– жалбе против решења о одузимању имовинске користи проистекле из кривичног дела,

– захтева за понављање кривичног поступка,

– предлога за подизање захтева за заштиту законитости.

Разговор са окривљеним који је лишен слободе

Тарифни број 6.

Адвокату припада 50% награде из Тарифног броја 1. за сваки обављени разговор са окривљеним који је лишен слободе или се налази у притвору.

Одбрана више окривљених

Тарифни број 7.

Када адвокат брани више окривљених, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другог и сваког наредног окривљеног.

У случају из става 1. овог тарифног броја увећан износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу понаособ тако што се награда за одбрану једног окривљеног увећава процентом који одговара броју окривљених које адвокат брани у тренутку када се процесна радња предузима.

Заступање оштећеног, оштећеног као тужиоца и приватног тужиоца

Тарифни број 8.

За заступање оштећеног као тужиоца и приватног тужиоца адвокату припада награду као и за одбрану окривљеног.

За заступање оштећеног адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Када адвокат заступа више странака, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећан износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу понаособ тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.

ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПАК И ПОСТУПАК ПРИВРЕДНИХ ПРЕСТУПА

Састављање поднесака

Тарифни број 9.

За састављање прекршајне пријаве, акта и других поднесака којима се покреће прекршајни поступак, као и за састављање писмене одбране и осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе у прекршајном поступку или у поступку привредних преступа, адвокату припада награда према врсти поступка и то:
Врста поступка
Награда

– у поступку привредних преступа
1.000 поена

– у поступку који се води пред прекршајним судом
850 поена

– у поступку који се води пред полицијским органима
750 поена

– у поступку пред судом части при Привредној комори
550 поена

– у осталим прекршајним поступцима
550 поена

За састављање осталих поднесака, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

Заступање и одбрана

Тарифни број 10.

За одбрану окривљеног правног лица, одговорног лица у правном лицу, правног и физичког лица адвокату припада:

– за сваки претрес једнак износ награде као и за поднеске из Тарифног броја 9.

– за сваки претрес који је одложен решењем суда или органа да се претрес не одржи, 50% од награде из претходне тачке овог тарифног броја.

За присуствовање претресима, одржаним или не одржаним, адвокату припада, поред награде за заступање, и награда за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак био заказан, у износу од по 50 поена.

Награда из овог тарифног броја припада адвокату и за присуствовање вештачењу, увиђају, на претресу пред другостепеним судом или органом као и свим осталим радњама суда или органа које се одржавају у згради или ван зграде суда или органа.

Правни лекови

Тарифни број 11.

За састављање правних лекова, редовних и ванредних, адвокату припада награда увећана за 100% од награде прописане за поднеске којима се покреће поступак из Тарифног броја 9.

За састављање одговора на изјављене правне лекове адвокату припада 50% од награде прописане у претходном ставу, с тим да у компликованим случајевима ова награда може износити 100%.

Заступање и одбрана више странака

Тарифни број 12.

Када адвокат брани или заступа више странака, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећани износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу понаособ тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.

ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Састављање поднесака
(у процењивим предметима)

Тарифни број 13.

За састављање тужбе, противтужбе и других поднесака којима се покреће парнични поступак у процењивим предметима, адвокату припада награда према вредности спора и то:
Вредност спора
Награда

преко
до


15.000 поена
200 поена

15.000 поена
25.000 поена
300 поена

25.000 поена
50.000 поена
375 поена

50.000 поена
100.000 поена
550 поена

100.000 поена
200.000 поена
750 поена

200.000 поена
400.000 поена
1.000 поена

400.000 поена
800.000 поена
1.250 поена

800.000 поена
1.600.000 поена
1.500 поена

Ако вредност спора прелази износ од 1.600.000 поена па до 4.000.000 поена, адвокат поред награде од 1.500 поена има право обрачунати награду од по 1 поена на сваких започетих 10.000 поена.

Ако вредност спора прелази износ од 4.000.000 поена па до 10.000.000 поена адвокат, поред награде из претходног става, има право обрачунати и награду од по 1 поена на сваких започетих 30.000 поена.

Ако вредност спора прелази износ од 10.000.000 поена адвокат, поред награде из претходна два става, има право обрачунати и награду од по 1 поена на сваких започетих 150.000 поена, али не више од 1.000 поена.

За састављање одговора на тужбу и осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе адвокату припада награда из претходног става.

За састављање осталих поднесака, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је тужбом, противтужбом или другим поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

Састављање поднесака
(у непроцењивим предметима)

Тарифни број 14.

За састављање тужбе, противтужбе и других поднесака којима се покреће парнични поступак у непроцењивим предметима, адвокату припада награда према врсти поступка независно од означене вредности спора и то:
Врста спора
Награда

– у споровима због сметања државине
550 поена

– у споровима о праву службености
750 поена

– у споровима из стамбених односа (откази уговора о закупу стана, исељење из стана, утврђење права закупа на стану и др.)
750 поена

– у споровима о разводу или поништаја брака о постојању или непостојању брака
550 поена

– у споровима за утврђење и оспоравање материнства или очинства
850 поена

– у споровима о вршењу родитељског права и о одржавању личних односа детета и родитеља са којим дете не живи
375 поена

– у споровима за одређивање законског издржавања или измене одлуке о законском издржавању
200 поена

– у споровима из радних односа (у вези са отказом уговора о раду, постојању или непостојању радног односа, премештаја на друго радно место и слично), осим у процењивим имовинским захтевима из радног односа
550 поена

– у споровима о ауторском и сродним правима, о праву на жиг, модел и о осталим правима интелектуалне својине, осим у процењивим имовинским захтевима из ових односа
1.500 поена

За састављање одговора на тужбу и осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе адвокату припада награда из претходног става.

За састављање осталих поднесака, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је тужбом, противтужбом или другим поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

Заступање

Тарифни број 15.

За заступање на рочишту адвокату припада:

– за свако рочиште једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће поступак (тужбе, предлози, молбе) из Тарифног броја 13. и 14.

– за свако рочиште које је одложено решењем суда да се рочиште не одржи, 50% од награде из претходне тачке овог тарифног броја.

За присуствовање рочиштима, одржаним или не одржаним, адвокату припада, поред награде за заступање, и награда за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак био заказан, у износу од по 50 поена.

Награда из овог тарифног броја припада адвокату и за присуствовање вештачењу, увиђају, на расправи пред другостепеним судом као и свим осталим радњама суда које се одржавају у згради или ван зграде суда.

Правни лекови

Тарифни број 16.

За састављање правних лекова, редовних и ванредних, адвокату припада награда увећана за 100% од награде прописане за поднеске којима се покреће поступак (тужбе, предлози, молбе) из Тарифног броја 13. и 14.

За састављање одговора на изјављене правне лекове адвокату припада 50% од награде прописане у претходном ставу, с тим да у компликованим случајевима ова награда може износити 100%.

Заступање више странака

Тарифни број 17.

Када адвокат заступа више странака, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећан износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу понаособ тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.

ИЗВРШНИ ПОСТУПАК

Састављање поднесака

Тарифни број 18.

За састављање предлога којима се покреће поступак извршења или обезбеђења као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће парнични поступак (тужбе) из Тарифног броја 13. и 14.

За састављање осталих поднесака, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је предлогом постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

Заступање

Тарифни број 19.

За заступање на рочишту адвокату припада:

– за свако рочиште једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће поступак из Тарифног броја 18.

– за свако рочиште које је одложено решењем суда да се рочиште не одржи, 50% од награде из претходне тачке овог тарифног броја.

За присуствовање рочиштима, одржаним или не одржаним, адвокату припада, поред награде за заступање, и награда за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак био заказан, у износу од по 50 поена.

Награда из овог тарифног броја припада адвокату и за присуствовање вештачењу, увиђају, на расправи пред другостепеним судом као и свим осталим радњама суда које се одржавају у згради или ван зграде суда.

Правни лекови

Тарифни број 20.

За састављање правних лекова адвокату припада награда увећана за 100% од награде прописане за поднеске којима се покреће поступак из Тарифног броја 18.

За састављање одговора на изјављене правне лекове адвокату припада 50% од награде прописане у претходном ставу, с тим да у компликованим случајевима ова награда може износити 100%.

Заступање више странака

Тарифни број 21.

Када адвокат заступа више странака, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећан износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу понаособ тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.

ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Састављање поднесака
(уређење имовинских односа – процењиво)

Тарифни број 22.

За састављање предлога којима се покреће ванпарнични поступак за уређење имовинских односа (расправљање заоставштине, одређивање накнаде за експрописану непокретност, уређење коришћења заједничке ствари, деоба заједничке ствари, уређење међа, судски депозит и друго) и то у процењивим стварима као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће парнични поступак (тужбе, предлози, молбе) из Тарифног броја 13.

За састављање осталих поднеса/пка, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је предлогом постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му ппун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

Састављање поднесака
(остали поступци – непроцењиво)

Тарифни број 23.

За састављање предлога којима се покреће ванпарнични поступак у непроцењивим предметима, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада награда према врсти поступка независно од означене вредности спора и то:
Врста поступка
Награда

– у поступку уређења личних стања (лишење пословне способности, задржавање у здравственој организацији, проглашење несталог лица за умрло)
850 поена

– у поступку уређења породичног односа (продужење родитељског права, лишење родитељског права, давање дозволе за ступање у брак)
550 поена

– поступку уређења имовинских односа – непроцењиво (састављање исправе, састављање судског тестамента, потврђивање садржине исправе, чување исправе, поништавање исправе)
1.000 поена

– остали ванпарнични поступци
1.000 поена

За састављање осталих поднесака, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је предлогом постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада му пун износ награде који се увећава за по 50% од те награде за другу и сваку следећу радњу.

Заступање

Тарифни број 24.

За заступање на рочишту адвокату припада:

– за свако рочиште једнак износ награде као и за поднеске којима се покреће поступак (предлози) из Тарифног броја 22. и 23.

– за свако рочиште које је одложено решењем суда да се рочиште не одржи 50% од награде из претходне тачке овог тарифног броја.

За присуствовање рочиштима, одржаним или неодржаним адвокату припада, поред награде за заступање и награда за сваки започети сат, рачунајући од времена када је почетак био заказан, у износу од по 50 поена.

Награда из овог тарифног броја припада адвокату и за присуствовање вештачењу, увиђају, на расправи пред другостепеним судом као и свим осталим радњама суда које се одржавају у згради или ван зграде суда.

Правни лекови

Тарифни број 25.

За састављање правних лекова, редовних и ванредних, адвокату припада награда увећана за 100% од награде прописане за поднеске којима се покреће поступак (предлози) из Тарифног броја 22. и 23.

За састављање одговора на изјављене правне лекове адвокату припада 50% од награде прописане у претходном ставу, с тим да у компликованим случајевима ова награда може износити 100%.

Заступање више странака

Тарифни број 26.

Када адвокат заступа више странака, награда му се по овом основу додатно увећава за сваку радњу коју предузима за по 50% за другу и сваку наредну странку. У овом случају, увећан износ награде се обрачунава у односу нап сваку процесну радњу понаособ тако што се награда за заступање једне странке увећава процентом који одговара броју странака које адвокат заступа у тренутку када се процесна радња предузима.

ПОСТУПАК ПРЕД ОРГАНИМА КОЈИ ВОДЕ РЕГИСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

Састављање поднесака

Тарифни број 27.

За састављање захтева за упис у катастар непокретности (упис непокретности, упис стварних права, предбележба, забележба, провођење промена на непокретностима или стварним правима на њима, брисање) и то у процењивим стварима када се упис односи на неко право или чињеницу у вези са имовином која има одређену новчану вредност, као и за састављање осталих образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату припада једнак износ награде, у зависности од вредности те имовине, као и за поднеске којима се покреће парнични поступак (тужбе, предлози, молбе) из Тарифног броја 13.

За састављање осталих поднесака, адвокату припада 50% награде из става 1. овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више кумулативних захтева, адвокату припада пун износ награде који се увећава за по 50% те награде за други и сваки даљи захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чини више радњи које су иначе посебно тарифиране, припада