(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU ADVOKATSKOG ISPITA – ISPITNI ROK OKTOBAR 2021.

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU ADVOKATSKOG ISPITA – ISPITNI ROK  OKTOBAR 2021.
Obaveštavamo sve zainteresovane kandidate za polaganje advokatskog ispita da je termin održavanja advokatskog ispita pred Komisijom Advokatske komore Beograda u  OKTOBARSKOM  ispitnom roku zakazan za    25.10.2021.godine ( PONEDELJAK ) u 14,00 časova. Molimo Vas da Vaše zahteve za polaganje advokatskog ispita sa sledećom dokumentacijom dostavite najkasnije do UTORKA – 19.10.2021. godine do 15.00 časova.

ADVOKATSKI ISPIT ODRŽAĆE SE U SVEČANOJ SALI NA MEĐUSPRATU IZMEĐU PRVOG I DRUGOG SPRATA, A  POLAGAĆE SE U GRUPAMA OD PO PET KANDIDATA POČEV OD 14,00 časova.

OBAVEZNO JE NOŠENJE MASKI .

PO POTREBI, U ZAVISNOSTI OD BROJA PRIJAVLJENIH KANDIDATA, BIĆE ODOBRENI I NAKNADNI TERMINI O ČEMU ĆE KANDIDATI KOJI SE PRIJAVE ZA POLAGANJE U  OKTOBARSKOM   ISPITNOM ROKU BITI POJEDINAČNO OBAVEŠTENI TELEFONOM.

Dokumenta neophodna za prijavu advokatskog ispita :– zahtev za prijavu adv.ispita (u slobodnoj formi )
– overena fotokopija diplome pravnog fakulteta / uverenja o diplomiranju na pravnom fakultetu (ne starije od 3 meseca)
-overena fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu ( ne starije od 3 meseca)
-fotokopija lične karte bez čipa odnosno izvod iz čipa lične karte, ukoliko poseduje čip
– dokaz o uplati naknade za polaganje advokatskog ispita ( visina naknade za polaganje adv.ispita iznosi 15.600 dinara za prvo polaganje, a za naknadno polaganje 5.850 dinara, uplata se vrši na poslovni račun Advokatske komore Beograda ( 200-2359850101862-45 )
NAPOMENA:
Pravni izvori za pitanja iz ispitne oblasti PROPISI O ADVOKATURI su :

1.    Ustav Republike Srbje („Službeni glasnik RS“ 98/2006)

2.    Zakon o advokaturi („Službeni glasnik RS“ 31/2011 i 24/2012 OUS ) objavljen na sajtu Advokatske komore Beograda;

3.    novi Statut Advokatske komore Beograda („Sl. list grada Beograda“ 37/2018) objavljen na sajtu Advokatske komore Beograda ;

4.    Statut Advokatske komore Srbije („ Sl. glasnik RS“ 85/2011, 78/2012, 86/2013) objavljen na sajtu Advokatske komore Srbije ;

5.    Univerzalna deklaracija Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima ;

6.    Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ( Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, „Službeni list SCG – Međunarodni ugovori ) ;

7.    Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima ( Zakon o ratifikaciji Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima „Službeni list SFRJ“ 7/1971 ) ;

8.    Osnovni principi o ulozi advokata, usvojeni na Osmom kongresu Ujedinjenih nacija o prevenciji kriminala i postupanju sa učiniocima krivičnih dela, održanih u Havani od 27.08. do 07.09.1990.g.

·         pravni izvori iz tačke 5, 6, 7 i 8, objavljeni su na sajtu Advokatske komore Srbije ;


Pravni izvori za pitanja iz ispitne oblasti ETIKE ADVOKATA su :

1.    Kodeks profesinalne etike advokata ( „Sl.glasnik RS“ 27/2012 ) kojI je objavljen na sajtu Advokatske komore Beograda;

2.    Kodeks profesinalne etike advokata Evropske unije, usvojen na plenarnoj sednici Saveta advokatskih komora Evropske unije (CCBE) 28.10.1998.g. a dopunjen na plenarnim sednicama održanim 28.10.1998.g. 06.10.2002.g. i 19.05.2006.g.;

3.    Preporuka Komiteta ministara Saveta Evrope od 25.10.2000.g. (2000) 21, pod nazivom „Sloboda . obavljanja advokatske profesije“;

4.    Međunarodna konvencija o zaštiti prava odbrane, doneta i deponovana u Advokatskoj komori Pariza 26.06.1987.g. kojoj je Savez republičkih i pokrajinskih advokatskih komora Jugoslavije, kao pravni prethodnik Advokatske komore Srbije, pristupio u Novom Sadu 25.03.1995.g.;

5.    Principi ponašanja u advokaturi usvojeni 28.05.2011.g. od strane Međunarodne advokatske komore ( IBA) ;
• pravni izvori iz tačke 2,3,4 i 5 objavljeni su na sajtu Advokatske komore Srbije ;

Pravni izvori za pitanja iz oblasti ADVOKATSKA TARIFA su :

6.    Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata („Sl.glasnik RS“ 121/2012 );

7.    Kodeks profesinalne etike advokata ( „Sl.glasnik RS“ 27/2012 ) ;
• pravni izvori iz tačke 1 i 2 objavljeni su na na sajtu Advokatske komore Beograda ;


U PRILOGU OVOG OBAVEŠTENJA NALAZI SE PRAVILNIK O ADVOKATSKOM ISPITU

PREDSEDNIK KOMISIJE
ZA ADVOKATSKI ISPIT ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA t

PRAVILNIK

Štampa vesti