(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
POZIV SVIM ADVOKATIMA I ADVOKATSKIM PRIPRAVNICIMA AK BEOGRADA DA NAJKASNIJE DO 01.03.2019.GODINE USKLADE SVOJE BAVLJENJE ADVOKATUROM SA ODREDBAMA ZAKONA, STATUTA I KODEKSA KOJE SE ODNOSE NA ZABRANU BAVLJENJA POSLOVIMA KOJI SU NESPOJIVI SA ADVOKATUROM

Poštovane kolege,

Odredbom člana 83. stav 1. tačka 9. Zakona o advokaturi („Sl.glasnik RS“ br.31/2011 i 24/2012 – odluka OUS)  i odredbom čl.244. st.1.tač.9. Statuta Advokatske komore Srbije (Sl.glasnik RS br.85/2011, 78/2012 i 86/2013) propisano je da „advokatu prestaje pravo na bavljenje advokaturom u slučaju zasnivanja radnog odnosa van advokature, upisa u registar preduzetnika, sticanja statusa statutarnog zastupnika, imenovanja za direktora ili predsednika upravnog odbora u pravnom licu, izbora ili imenovanja za člana ili predsednika izvršnog odbora banke, imenovanja za zastupnika državnog kapitala ili za prokuristu – od dana zasnivanja radnog odnosa, upisa u registar, imenovanja ili izbora“.

Odredbama čl.83.st.5.Zakona o advokaturi i čl.244.st.7.Statuta AK Srbije propisano je da se „odredbe ovog člana shodno primenjuju i na advokatske pripravnike“.

Odredbom čl.244.st.3-6 i čl.245.st.2-4.Statuta AK Srbije uređen je postupak donošenja odluke u ispunjenosti uslova za brisanje iz imenika advokata i rešenja o brisanju iz imenika advokata, a odredbom čl.246.st.1 i 3.Statuta AK Srbije uređen je postupak donošenja rešenja o brisanju iz imenika advokatskih pripravnika.

Odredbom čl.243.Statuta AK Srbije propisano je da „advokat ne sme da se bavi poslovima koji su nespojivi sa ugledom i nezavisnošću advokature“ kao i „nespojivi poslovi sa ugledom i nezavisnošću advokature su i poslovi posredovanja u prometu roba i usluga, stečajnog upravnika, likvidacionog upravnika, sudskog veštaka, sudije, javnog tužioca, javnog pravobranioca, javnog beležnika, privatnog izvršitelja ili poslovi u čijem obvavljanju može doći do sukoba interesa“

Odredbom čl.11 Kodeksa profesionalne etike advokata br.84-6/2012 od 11.02.2012. godine propisano je: „advokat se ne može baviti poslovima koji narušavaju značaj i ugled advokature“, „advokat ne sme da prihvati poslove i zvanja koji bi ga doveli u podređen položaj, naveli na nekritičko izvršavanje tuđih naloga ili njegov rad uslovljavali takvom vrstom obaveza ili pogodnosti koje bi ugrozile njegovu samostalnost i nezavisnost“ i „nespojivo je sa advokaturom istovremeno obavljanje bilo koje druge profesije i delatnosti, izuzev u oblasti nauke, književnosti, umetnosti, publicistike, pravnog obrazovanja, posredovanja, humanitarnog rada, prevodilaštva i sporta“.

Iz napred navedenih odredbi Zakona i Statuta jasno proizilazi da advokat ne može biti u radnom odnosu van advokature, kao i da advokat ne može biti preduzetnik, statutarni zastupnik, direktor ili predsednik Upravnog odbora u pravnom licu, član ili predsednik Izvršnog odbora banke, zastupnik državnog kapitala, prokurista, posrednik u prometu roba ili usluga, stečajni upravnik ili likvidacioni upravnik, jer su ovi poslovi propisani kao nespojivi sa advokaturom.

Iz napred navedenih odredbi Kodeksa proizilazi da je uz advokaturu moguće obavljati drugu profesiju ili delatnost samo u oblasti nauke, književnosti, umetnosti, publicistike, pravnog obrazovanja, posredovanja, humanitarnog rada, prevodilaštva i sporta.

Imajući u vidu napred navedene norme koje uređuju advokatsku profesiju, Upravni odbor AK Beograda je na sednici održanoj dana 25.12.2018.godine doneo odluku da se bez odlaganja uputi pisani poziv svim advokatima i advokatskim pripravnicima Beograda u kojem će se pozvati da najkasnije do 01.03.2019.godine usklade svoje bavljenje advokaturom sa napred navedenim odredbama Zakona, Statuta i Kodeksa – tako što će definitivno izabrati da li će se baviti advokaturom ili poslovima koji su nespojivi sa bavljenjem advokaturom, kao i da se nakon ovog datuma od nadležnih državnih organa zvanično pribave svi raspoloživi podaci i sprovede postupak brisanja iz imenika svih advokata i advokatskih pripravnika za koje bude bilo utvrđeno da se pored advokatire bave i nekim od poslova koji su nespojivi sa bavljenjem advokaturom.

Na osnovu napred navedenog, pozivam Vas da najkasnije do 01.03.2019.godine uskladite svoje bavljenje advokaturom sa odredbama Zakona, Statuta i Kodeksa i ujedno Vas obaveštavam da će Upravni odbor AK Beograda nakon ovog datuma sprovesti postupak brisanja iz Imenika svih advokata i advokatskih pripravnika za koje bude bilo utvrđeno da ispunjavaju zakonske uslove za prestanak prava na bavljenje advokaturom u smislu odredbe čl.83.st.1.tač.9.Zakona o advokaturi.

 

 

 

                                                                                                                         PREDSEDNIK

                                                                                                             ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

                                                                                                                      Jugoslav Tintor, advokat

DOPIS

Štampa vesti