(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
SUDSKA PRESUDA O NIŠTAVOSTI IZBORA U ADVOKATSKOJ KOMORI BEOGRADA ODRŽANIH 10.06.2017.GODINE

                                                 S  A  O  P  Š  T  E  NJ  E

Obaveštavamo javnost da su prvostepenom presudom Višeg suda u Beogradu P1.140/17 od 22.05.2019.godine usvojeni svi tužbeni zahtevi tužioca Ninković Dragana kojim je traženo da se ponište sve izborne radnje i sve odluke donete u izbornom postupku za nosioce funkcija i članove organa AK Beograda – koji je sproveden 10.06.2017.godine.

U presudi Višeg suda u Beogradu se navodi:

-„Sud je našao da su ništave sve odluke donete od strane nelegitimnih organa AK Beograda povodom održavanja skupa advokata dana 10.06.2017.godine koji je takođe nazvan Izbornom skupštinom i to odluka Izborne komisije AKB br.1806/2017 od 26.05.2017.godine o utvrđivanju jedinstvenog biračkog spiska advokata koji imaju pravo da biraju na izbornoj skupštini 10.06.2017.godine, odluka Izborne komisije AKB br.1818-1-1/2017 od 30.05.2017. godine o utvrđivanju liste kandidata za izbor nosilaca funkcija i članova organa AKB koji imaju pravo da budu birani na izbornoj skupštini 10.06.2017.godine sa listama kandidata koje su sastavni deo ove odluke, odluka Skupštine AKB od 10.06.2017.godine o potvrđivanju liste kandidata za izbor nosilaca funkcija i članova organa AKB, odluka Izborne komisije AKB br.1827/2017 od 14.06.2017.godine o utvrđivanju rezultata glasanja na izbornoj skupštini 10.06.2017.godine i rešenje Verifikacione komisije br.1828/2017 od 19.06.2017.godine o potvrdi mandata nosioca funkcija i članova organa“

„Sud je našao da su sve ove odluke ništave jer su donete na i povodom skupa koji je sazvan suprotno propisima, obzirom da je odluka o sazivanju Izborne skupštine doneta od strane Upravnog odbora koji je odlučivao bez kvoruma pošto je od 10 prisutnih članova, zakonito pravo glasa imalo samo 6 članova, jer je predsedniku komore adv.Slobodanu Šoškiću poništen mandat presudom P.21058/10 od 08.11.2011.godine koja je postala pravosnažna 16.12.2011.godine, dok je presudom Višeg suda u Beogradu P.21323/10 od 19.09.2016.godine koja je postala pravosnažna 21.12.2016.godine utvrđena ništavost odluke o izboru članova Upravnog odbora adv.Radoslava Nedića, adv.Marka Nicovića i adv.Biljane Kajganić.

-„Kako na sednici od 20.03.2017. Upravni odbor AKB nije imao potreban broj od najmanje 8 prisutnih članova za donošenje odluka, ništava je odluka o sazivanju Izborne skupštine za 10.06.2017.godine pa su samim tim ništave i sve kasnije odluke koje su donete u vezi sa sprovođenjem i utvrđivanjem rezultata izbora na skupu advokata dana 10.06.2017.godine“

– „U uslovima nepostojanja propisnog sastava Upavnog odbora AKB, nakon pravosnažnosti presuda Višeg suda u Beogradu P.br.21058/10 od 08.11.2011.godine i P.br.21323/10 od 19.09.2016.godine, jedino je Skupština AKB kao najviši organ Komore mogla da preuzme ovlašćenja Upravnog odbora i u tom cilju donela sve zakonite odluke o sazivanju Izborne skupštine za 13.05.2017.godine i sprovođenju izbornog postupka za sve organe AKB.“

U presudi Višeg suda u Beogradu se navodi:

-„Sud je našao da predsednik komore nema ovlašćenje da odbacuje inicijative predlagača, a u konkretnom slučaju inicijativu za sazivanje Vanredne skupštine komore podnelo je 576 advokata, odnosno više od 10% kao što je predviđeno Statutom, te je u ovom delu usvojio tužbeni zahtev“

-„Sud je našao da je odluka o sazivanju Vanredne skupštine AKB za 08.04.2017.godine doneta u potpunosti u skladu sa ovlašćenjima predlagača predviđenim u čl.18.st.6.Statuta. Budući da su predlagači sazivanjem Vanredne skupštine AKB u svemu postupili u skladu sa odredbama statuta, sud je našao da je ništava navedena odluka predsednika komore kojom je odluka o sazivanju Vanredne skupštine poništena“

-„Sud je našao da je u momentu sazivanja Izborne skupštine za 13.05.2017.godine od strane Vanredne skupštine održane dana 08.04.2017.godine, Upravni odbor bio u nepropisnom sastavu odnosno broj članova Upravnog odbora bio je smanjen i nedovoljan za odlučivanje usled pravosnažnosti dve presude Višeg suda u Beogradu i to presude P.21058/10 od 08.11.2011.godine koja je postala pravosnažna 16.12.2011.godine i presude P.21323/10 od 19.09.2016.godine koja je postala pravosnažna 21.12.2016.godine, a na osnovu kojih odluka je četvoro članova Upravnog odbora prestao mandat“

-„Sud je našao da je Vanredna skupština kao najviši organ komore kome odgovaraju i predsednik komore i Upravni odbor, imala pravo da obrazuje Izvornu komisiju i sazove Izbornu skupštinu, bez obzira što takvo ovlašćenje nije izričito propisano Statutom AKB, pa je tako i punopravna odluka Izborne komisije o utvrđivanju biračkog spiska za izbore 13.05.2017.godine a ništava odluka predsednika komore o poništavanju ove odluke.“

-„Iz istih razloga ništave su i odluke Upravnog odbora AKB i to odluka br.1654-1-2/2017 od 15.05.2017.godine o poništaju odluke Izborne komisije AKB o utvrđivanju rezultata glasanja za izbor nosilaca funkcija i članova organa br.1458/17-10 od 13.05.2017.godine i odluka br.1668-1-1/2017 od 19.05.2017.godine o poništaju rešenja Verifikacione komisije AKB o potvrđivanju mandata izabranih nosilaca funkcija i članova organa na izborima održanim 13.05.2017.godine“

PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Jugoslav Tintor, advokat

SAOPŠTENJE AK BEOGRADA OD 10.07.2019.

PRESUDA VIŠEG SUDA 18 P1 broj 140/18

Štampa vesti