(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
OBAVEŠTENJE O DONOŠENJU UREDBE VLADE RS NA OSNOVU KOJE PRESTAJU DA TEKU ROKOVI U SUDSKIM POSTUPCIMA ZA VREME VANREDNOG STANJA

OBAVEŠTENJE O DONOŠENJU UREDBE VLADE RS NA OSNOVU KOJE PRESTAJU DA TEKU ROKOVI U SUDSKIM POSTUPCIMA ZA VREME VANREDNOG STANJA

U cilju zaštite prava građana i otklanjalja budućih štetnih posledica u ogromnom broju slučajeva u kojim će biti ugrožena procesna prava stranaka u postupku – u slučaju dostavljanja odluka sudova protiv kojih je moguće izjaviti pravne lekove u preklizivnim rokovima, AK Beograda je dana 18.03.2020.godine uputila dopis Ministarstvu pravde sa zahtevom da inicira da Vlada Republike Srbije kao jednu od mera vanrednog stanja donese i Uredbu da u svim predmetima u kojima sudovi ne postupaju i u kojima se suđenja odlažu PREKLUZIVNI ROKOVI POČINJU DA TEKU PO PRESTANKU VANREDNOGSTANJA.

Dana 20.03.2020.godine Ministarstvo pravde je dostavilo Vladi Republike Srbije predlog Uredbe o rokovima u sudskim postupcima za vreme proglašenog vanrednog stanja.

Vlada RS je donela Uredbu 05 br.03-2693/2020 od 20.03.2020.godine na osnovu koje:

PRESTAJU TEĆI ZA VREME VANREDNOG STANJA

-rokovi za podnošenje tužbe u parničnom postupku,

-rokovi za podnošenje privatne tužbe u krivičnom postupku,

-rokovi za podnošenje predloga za pokretanje vanparničnog postupka,

-rokovi za podnošenje predloga za pokretanje postupka izvršenja ili obezbeđenja,

-rokovi za podnošenje podnošenja tužbe u upravnom sporu

-rokovi za izjavljivanje pravnih lekova, pravnih sredstava, podnošenja ustavne žalbe ili za preduzimanje drugih procesnih radnji u nared navedenim sudskim postupcima

            -rokovi na izjavljivanje žalbi na odluke kojima se postupak okončava, kao i rokovi za izjavljivanje vanrednih pravnih lekova – u krivičnom postupku, prekršajnom postupku i postupku za privredne prestupe

Ovim se obezbeđuje da zbog ograničenja ustavnih prava u uslovima vanrednog stanja, građani ne budu trajno lišeni ostvarenja prava koja su predmet sudskih postupaka, samo iz razloga što je istekao prekluzivan rok u kojem se objektivno nije moglo postupiti u uslovima koje vanredno stanje podrazumeva. Na ovaj način se faktički omogućava sudijama da „rade od kuće“ i izraćuju sudske odluke, ali se postupak ulaganja pravnih lekova i preduzimanja svih drugih procesnih radnji odlaže za vreme kada prestane vanredno stanje.

PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Jugoslav Tintor, advokat

OBAVEŠTENJE O DONOŠENJU UREDBE VLADE RS NA OSNOVU KOJE PRESTAJU DA TEKU ROKOVI U SUDSKIM POSTUPCIMA ZA VREME VANREDNOG STANJA

UREDBA VLADE- ROKOVI- SLUŽBENI GLASNIK

Štampa vesti