(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
OBAVEŠTENJE O IZMENI NAČINA RADA SUDOVA U GRAĐANSKIM PREDMETIMA

OBAVEŠTENJE O IZMENI NAČINA RADA SUDOVA U GRAĐANSKIM PREDMETIMA

Obaveštavamo advokate da su zbog nejednakog postupanja sudova, Preporuke za rad sudova i javnih tužilaštava za vreme vanrednog stanja br.112-01-557/2020-05 od 17.03.2020. izmenjene Zaključkom Visokog saveta sudstva br.119-05-132/2020-01 od 18.03.2020, koji ima značaj obavezujućeg uputstva sa kojim se sudovi moraju uskladiti. Zbog toga preporučujemo advokatima da se rukovode Zaključkom Visokog saveta sudstva, kojim je postupanje sudova u građanskim predmetima značajno redukovano u odnosu na Preporuke Ministarstva pravde.

U toku trajanja vanrednog stanja sva suđenja se odlažu bez potrebe advokata da dolaze u sud.

1.U krivičnoj materiji sudiće se samo u predmetima:

-u kojim je određen pritvor ili se traži određivanje pritvora,

-koji se vode za krivična dela iz čl. 235, čl.248. i čl.249. KZ,

-protiv maloletnih učinilaca krivičnih dela odn. gde je oštećeni maloletno lice u vezi krivičnih dela protiv polne slobode iz glave XVIII KZ

-koji se odnose na nasilje u porodici,

-u kojim postoji opasnost od zastarelosti,

-za krivična dela izvršena za vreme vanrednog stanja i u vezi sa vanrednim stanjem.

2.U građanskoj materiji sudiće se samo u predmetima:

-u kojim treba odlučiti o privremenoj meri (određivanju, produženju ili ukidanju)

-u kojim se odlučuje o merama zaštite od nasilja u porodici

-u kojim se odlučuje o zabrani rasturanja štampe i širenja informacija sredstvima javnog informisanja

-u kojim se odlučuje u zadržavanju u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost u oblasti neuropsihijatrije, kao i

-izvršenja izvršnih isprava u vezi sa porodičnim odnosima

3.U prekršajnoj materiji sudiće se samo:

-u predmetima protiv maloletnih učinilaca i predmetima gde je oštećeni maloletno lice, -u predmetima koji se odnose na nasilje u porodici,

-u predmetima koji se odnose na javni red i mir,

-u predmetima u kojima postoji opasnost od zastarelosti,

-u predmetima za prekršaje za koje je primljen veći broj zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a izvršena su za vreme vanrednog stanja i u vezi sa vanrednim stanjem.

4.PREPORUČUJE SE nadležnim sudovima da u građanskim predmetima u kojima se ročišta održavaju, uvaže pisanu molbu za odlaganje ročišta koju podnese advokat, koji je stariji od 60 godina, ima hronične zdravstvene probleme ili ima dete mlađe od 12 godina. Uz molbu za odlaganje ročišta podnosi se pismeni dokaz o nekom od razloga sprečenosti, kao i pismena saglasnost vlastodavca da se ročište odloži (koja ne mora biti overena i koja se može pribaviti putem emaila). Molba za odlaganje ročišta može se podneti sudu i putem emaila

U prilogu se možete upoznati sa Zaključkom Visokog saveta sudstva br.119-05-132/2020-01 od 18.03.2020.godine

PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

  Jugoslav Tintor, advokat

OBAVEŠTENJE O IZMENI NAČINA RADA SUDOVA U GRAĐANSKIM PREDMETIMA

ZAKLJUČAK – VISOKI SAVET SUDSTVA

Štampa vesti