(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU ADVOKATSKOG ISPITA- ISPITNI ROK APRIL 2019.OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU ADVOKATSKOG ISPITA- ISPITNI ROK APRIL 2019.
Obaveštavamo sve zainteresovane kandidate za polaganje advokatskog ispita da je termin održavanja advokatskog ispita pred komisijom Advokatske komore Beograda u APRILSKOM ispitnom roku zakazan za UTORAK 23.04.2019.godine u 15,00 časova.
Molimo Vas da Vaše zahteve za polaganje advokatskog ispita sa sledećom dokumentacijom dostavite najkasnije do PETKA 19.04.2019. godine. do 14.00 časova
Dokumenta neophodna za prijavu advokatskog ispita :
– zahtev za prijavu adv.ispita (u slobodnoj formi )
– overena fotokopija diplome pravnog fakulteta /uverenja o diplomiranju na pravnom fakultetu (ne starije od 3 meseca)
-overena fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu ( ne starije od 3 meseca)
-fotokopija lične karte bez čipa odnosno izvod iz čipa lične karte, ukoliko poseduje čip
– dokaz o uplati naknade za polaganje advokatskog ispita ( visina naknade za polaganje adv.ispita iznosi 15.600 dinara za prvo polaganje, za naknadno polaganje 5.850 dinara, uplata se vrši na poslovni račun Advokatske komore Beograda 200-2359850101862-45 )
NAPOMENA:
Pravni izvori za pitanja iz ispitne oblasti PROPISI O ADVOKATURI su :

 1. Ustav Republike Srbje („Službeni glasnik RS“ 98/2006)
 2. Zakon o advokaturi („Službeni glasnik RS“ 31/2011 i 24/2012 OUS ) objavljen na sajtu AKB;
 3. novi Statut Advokatske komore Beograda („Sl. list grada Beograda“ 37/2018) objavljen na sajtu Advokatske komore Beograda ;
 4. Statut Advokatske komore Srbije („ Sl. glasnik RS“ 85/2011, 78/2012, 86/2013) objavljen na sajtu Advokatske komore Srbije ;
 5. Univerzalna deklaracija Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima ;
 6. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ( Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, „Službeni list SCG – Međunarodni ugovori ) ;
 7. Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima ( Zakon o ratifikaciji Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima „Službeni list SFRJ“ 7/1971 ) ;
 8. Osnovni principi o ulozi advokata, usvojeni na Osmom kongresu Ujedinjenih nacija o prevenciji kriminala i postupanju sa učiniocima krivičnih dela, održanih u Havani od 27.08. do 07.09.1990.g.
 • pravni izvori iz tačke 5, 6, 7 i 8, objavljeni su na sajtu Advokatske komore Srbije ;
  Pravni izvori za pitanja iz ispitne oblasti ETIKE ADVOKATA su :
 1. Kodeks profesinalne etike advokata ( „Sl.glasnik RS“ 27/2012 ) kojI je objavljen na sajtu Advokatske komore Beograda;
 2. Kodeks profesinalne etike advokata Evropske unije, usvojen na plenarnoj sednici Saveta advokatskih komora Evropske unije (CCBE) 28.10.1998.g. a dopunjen na plenarnim sednicama održanim 28.10.1998.g. 06.10.2002.g. i 19.05.2006.g.;
 3. Preporuka Komiteta ministara Saveta Evrope od 25.10.2000.g. (2000) 21, pod nazivom „Sloboda . obavljanja advokatske profesije“;
 4. Međunarodna konvencija o zaštiti prava odbrane, doneta i deponovana u Advokatskoj komori Pariza 26.06.1987.g. kojoj je Savez republičkih i pokrajinskih advokatskih komora Jugoslavije, kao pravni prethodnik Advokatske komore Srbije, pristupio u Novom Sadu 25.03.1995.g.;
 5. Principi ponašanja u advokatur i usvojeni 28.05.2011.g. od strane Međunarodne advokatske komore ( IBA) ;
  • pravni izvori iz tačke 2,3,4 i 5 objavljeni su na sajtu Advokatske komore Srbije ;
  Pravni izvori za pitanja iz oblasti ADVOKATSKA TARIFA su :
 6. Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata („Sl.glasnik RS“ 121/2012 );
 7. Kodeks profesinalne etike advokata ( „Sl.glasnik RS“ 27/2012 ) ;
  • pravni izvori iz tačke 1 i 2 objavljeni su na na sajtu Advokatske komore Beograda ;
  U PRILOGU OVOG OBAVEŠTENJA NALAZI SE PRAVILNIK O ADVOKATSKOM ISPITU
  PREDSEDNIK KOMISIJE
  ZA ADVOKATSKI ISPIT ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA Dr Veljko Delibašić, advokat

PRAVILNIKŠtampa vesti