(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia

Seminar obuke advokatskih pripravnika za polaganje pravosudnog ispita

Pozivamo zainteresovane advokatske pripravnike da se prijave na

SEMINAR OBUKE ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

koji organizuje Advokatska akademija Advokatske komore Srbije prema Planu za sprovođenje programa za stručnu obuku advokatskih pripravnika za polaganje pravosudnog ispita

ROK ZA PRIJAVU KANDIDATA JE 30.10.2017. GODINE

Kandidati se prijavljuju pisanim putem na adresu Advokatske komore Srbije, Dečanska 13, Beograd, ili elektronskim putem na e-mail adresu: a.k.srbije@gmail.com sa naznakom “Za pripremu pravosudnog ispita”.

Detaljnije
Poziv za predavanje

U saradnji sa Katedrom za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, Advokatska komora Beograda Vas poziva na predavanje profesora Jason Payne Jamesa, jednog od najuglednijih stručnjaka iz oblasti sudske medicine u svetu, koje će se održati 19.10.2017.godine u 09,00 časova u Svečanoj sali Medicinskog fakulteta (Dr.Subotića 8) na temu „Zdravstvena zaštita lica lišenih slobode u policiji i uloga veštaka sudske medicine“, kao i na predavanje koje će se održati istog dana nakon toga u Svečanoj sali Skupštine grada (Dragoslava Jovanovića 2) na temu: „Uloga i organizacija forenzičke i pravne medicine u Velikoj Britaniji“. Skrećemo pažnju da će predavanja biti održana na engleskom jeziku. Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju.

Detaljnije
ODLUKE UO AK BEOGRADA

Iz odluka Upravnog odbora donetih 2014.godine (odluke u prilogu) proizilazi da su ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA SAMI SEBI ODOBRILI TROŠAK TAKSI PREVOZA I TROŠAK UGOSTITELJSKIH USLUGA PO ISPOSTAVLJENIM RAČUNIMA, KOJE SU NAPLAĆIVALI IZ SREDSTAVA KOMORE. Posebno zabrinjavaju odluke kojima je ODBIJEN ZAHTEV ZA FORMIRANJE SEKCIJE MLADIH ADVOKATA, ali je zato ORGANIZOVAN KOKTEL POVODOM SUSRETA UPRAVNOG ODBORA SA PREDSTAVNICIMA ROTARI KLUBA U PROSTORIJAMA KOMORE I O TROŠKU KOMORE (odluke u prilogu)

Detaljnije
SOKO GROUP

Iz ugovora o tehničkom obezbeđenju od 12.05.2017 (potpisao Slobodan Šoškić), računa 779 od 12.05.2017, računa 781 od 23.05.2017, gotovinskog računa 782/17 od 26.05.2017 ( u prilogu) i izveštaja o prometu na računu kod Banke Poštanske štedionice proizilazi da je AKB na ime usluge fizičkog obezbeđenja za period 12.05.2017–26.05.2017 (za 15 dana) „SOKO GROUP“ doo isplaćeno sa računa AKB ukupno 1.669.680,00 dinara.
Odlukom UO AKB br.1589-1-4/2017 od 09.05.2017 (u prilogu) odobrava se angažovanje obezbeđenja 24 sata dnevno i svi troškovi obezbeđenja, pri čemu je povereno Marku Nicoviću da se stara o realizaciji odluke, što znači da je on odgovoran za visinu ugovorene naknade od 1.000,00 eura dnevno.

Detaljnije
LEON GROUP

Iz ugovora o fizičko tehničkom obezbeđenju od 01.06.2017 (potpisao Nebojša Avlijaš), aneksa 1 ugovora o pružanju usluga obezbeđenja od 14.06.2017 (potpisao Nebojša Avlijaš), aneksa 2 ugovora o fizičko-tehničkom obezbeđenju br.2448/17 od 14.09.2017. (potpisao Vladimir Gajić), fakture br.1/17 od 21.06.2017, 2/17 od 03.07.2017, 3/17 od 14.08.2017 i 4/17 od 22.09.2017 i 5/17 od 25.09.2017 proizilazi da su Nebojša Avlijaš i Vladimir Gajić zaključili ugovor i anekse (u prilogu) na osnovu kojih je AKB na ime usluge fizičkog obezbeđenja za period 23.05.2017 – 25.09.2017 (za 4 meseca) dužna da plati „LEON SEC. GROUP“ doo ukupno 6.090.000,00 dinara.

Detaljnije
AKTIV 8

AK Beograda je sa „AKTIV 8“ doo zaključila dva ugovora: ugovor o pružanju usluga „IT“ br.4783/16 od 25.10.2016 i ugovor o pružanju usluga „CLOUD HOSTING“ br.4782/16 od 25.10.2016. (u prilogu) po osnovu kojih je mesečno isplaćivan paušalan iznos od 500 EURA (održavanje računara), paušalan iznos od 675 EURA (zakup resursa sa administracijom servera na mesečnom nivou) i 15 EURA / 1 sat pri čemu je mesečni zbir sati iznosio u proseku oko 30 sati što znači dodatnih 450 EURA (održavanje imenika advokata). Kada se na navedene cene doda PDV dobija se ukupan iznos mesečne ugovorne obaveze prema „AKTIV 8“ od oko 240.000,00 dinara. Ugovori su zaključeni uoči zakazanih izbora u AK Beograda i to na period od 4 godine – do 31.12.2020.godine, sa štetnom ugovornom klauzulom da u slučaju jednostranog raskida, naručilac (AK Beograda) ima obavezu da plati celokupan preostali period trajanja ugovora (kao ugovorna kazna) – iako predmetne usluge ne bi bile uopšte pružene. Reč je o ukupnom iznosu od oko 80.000 EURA na štetu sredstava advokata Beograda.

Detaljnije
GENERALI

Bivše rukovodstvo je nakon preuzimanja dužnosti 2014. jednostrano raskinulo ugovor o kolektivnom osiguranju sa Generali osiguranjem i zaključilo ugovor o kolektivnom osiguranju sa DDOR Novi Sad , što je rezultiralo pokretanjem sudskog postupka za naknadu štete koji je okončan presudom Privrednog suda u Beogradu P.7736/2014 od 01.02.2016. (u prilogu) kojom je AK Beograda obavezana da Generali osiguranju isplati novčani iznos od 107.994,61 EURA sa zateznom kamatom počev od 25.05.2014 do isplate, kao i novčani iznos od 536.508,00 dinara na ime troškova parničnog postupka. Ovo je rezultat nečije odluke da rizikuje pokretanje sudskog spora i pogrešne procene da će u sudskom sporu uspeti, što se nije dogodilo, već je usled ovakvog neodgovornog postupanja AK Beograda pretrpela štetu u iznosu od oko 15.000.000,00 dinara.

Detaljnije