(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
PREDLOG ZA AMNESTIJU ODREĐENIH OSUĐENIH LICA KAKO BI SE RASTERETILI KAPACITETI U KP ZAVODIMA

MINISTARSTVU PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE

-Ministru pravde g-đi Neli Kuburović –

PREDLOG ZA AMNESTIJU ODREĐENIH OSUĐENIH LICA KAKO BI SE RASTERETILI KAPACITETI U KP ZAVODIMA

U Republici Srbiji je trenutno oko 11.000 lica lišeno slobode od čega je oko 8.000 osuđenika koji se nalaze na izdržavanju kazne zatvora i oko 3.000 pritvorenika. Na osnovu Zakona o amnestiji iz 2012.godine, kazneno popravne zavode je u proteklih osam godina napustilo 2.763 osuđenika, dok je nakon stupanja zakona na snagu kazneno popravne zavode napustilo oko 1.100 lica – koja su izvršila lakša krivična dela.

Amnestija je po svojoj pravnoj prirodi akt političke volje državnih organa, kojim se menja položaj osuđenih lica jer su se izmenile društvene, ekonomske ili političke prilike. U Srbiji se do sada amnestiji pribegavalo u više navrata, ali samo kada neka nova politička struktura pobedi na izborima kao npr. 2000.godine ili 2012.godine. Dakle, amnestija u Srbiji je uvek predstavljala čin „darivanja“ a nikada nije bila rezultat argumentovanog racionalnog promišljanja i objektivnih okolnosti.

U uslovima vanrednog stanja preduzimaju se drastične mere kako bi se sprečilo širenje virusa „COVID-19“ i zaštitili zdravlje i životi svih građana Srbije. U narednom periodu očekuje se da bi situacija mogla značajno eskalirati, u kom slučaju će se svi raspoloživi zdravstveni kapaciteti staviti u funkciju neprekidnog rada. Imam utisak da u ovakvim okolnostima nikom nije ni na kraj pameti da se jedan broj građana Srbije nalazi u krajnje bespomoćnoj situaciji – u opravdanom strahu od zaraze, ali bez mogućnosti da sami povodom tog straha bilo šta preduzmu. Jednom rečju, oni su prepušteni drugima koji se staraju o njihovoj bezbednosti, ali opet u okvirima svojih objektivnih mogućnosti i raspoloživih kapaciteta koji se nažalost ne mogu izmeniti Ovi građani su na izdržavanju kazne zatovra – negde na margini, van vidokruga javnosti i u ogromnom strahu iščekuju da vide šta će se dogoditi – i sa nama i sa njima.

Imajući u vidu:

-da je u uslovima vanrednog stanja u potpunosti prekinuto sa odlučivanjem povodom molbi za uslovni otpust, jer ova vrsta postupaka nije prepoznata kao prioritet u radu sudova, tako da je svim licima na izdržavanju kazne zatvora pravo na uslovni otpust suštinski u potpunosti suspendovano na neodređeno vreme – dok vanredno stanje traje

-da je izrazito prisutan rizik od nekontrolisanog širenja virusa „COVID-19“, pri čemu svaki građanin preduzima mere zaštite uključujući i minimalnu udaljenost od dva metra u odnosu na druga lica koja potencijalno mogu biti zaražena korona virusom

-da je u penalnim uslovima nemoguće obezbediti sprovođenje efektivnih mera zaštite, obzirom da broj lica na izdržavanju kazne zatvora objektivno prevazilazi raspoložive kapacitete u kazneno popravnim zavodima u Republici Srbiji

-da je strah kod lica na izdržavanju kazne realno prisutan, jer imaju osećaj da bi pojava virusa u penalnim uslovima mogla prouzrokovati katastrofalne posledice u odnosu na njihovo zdravlje i živote, a nemaju mogućnost da ovakvu situaciju izbegnu

-da bi rasterećenje kapaciteta kazneno-popravnih zavoda predstavljalo preventivnu meru u cilju obezbeđenja potrebnih uslova za sprovođenje delotvornih mera zaštite u odnosu na osuđenike, ukoliko do pojave virusa u penalnim uslovima dođe – čime bi se pružila mogućnost osoblju kazneno popravnih zavoda da uspostave izolaciju u odnosu na sva zaražena lica i da smanje paniku kod onih osuđenika koji nemaju simptome, ali koji ne mogu znati da li su zaraženi ili nisu jer objektivnih pokazatelja zaraze nema

-da bi se rasterećenjem kapaciteta kazneno-popravnih zavoda umanjio objektivan rizik od izbijanja pobuna u zatvorima, koje bi mogle dovesti do znčajnih posledica kako po zatvorsku upravu i osoblje tako i na osušenike, pogotovo u slučaju kada bi u uslovima vanrednog stanja policija reagovala u cilju sprečavanja širenja pobune i bekstva

-da zbog prepunih kapaciteta kaznenopopravnih zavoda i okružnih zatvora nije moguće obezbediti da se sva lica koja u vreme vanrednog stanja potencijalno krše krivični zakon u delu koji se odnosi na zaštitu zdravlja ljudi i povećavaju rizik od širenja zaraze, ne mogu biti procesuirani i lišeni slobode, ukoliko pre toga jedan broj lica lišenih slobode ne bude pušten na slobodu

-da u uslovima vanrednog stanja treba prepoznati prioritete u interesu svih građana

-da bi se amnestijom ostvarila značajna ušteda budžetskih sredstava jer zatvorski dan svakog lica na izdržavanju kazne košta poreske obveznike – građane Srbije

-da je cilj amnestije – smanjenje preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija

-da amnestija ne može da se odnosi na sva lica koja se nalaze na izdržavanju kazne, već kao i 2012.godine treba jasno navesti izuzetke na koje se manestija ne odnosi, kako ova odluka ne bi izazvala zabrinutost građana Srbije kojima mora biti jasno da se ovim činom ne omogućava ubicama i dilerima droge da iz zatvora izađu na slobodu, već se omogućava učiniocima blažih krivičnih dela da pošto sistem uslovnog otpusta u uslovima vanrednog stanja ne funkcioniše – ostvare ovo svoje pravo i da se ujedno smanjenjem preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija stvore neophodni preduslovi licima na izdržavanju kazne zatvora da kaznu izdržavaju bez rizika po sopstveno zdravnje i život, u uslovima koji pružaju nadu da se neophodne mere zdravstvene zaštite mogu sprovesti na odgovarajući način

Napominjemo da je od suštinske važnosti precizno utvrditi koji osuđenici mogu biti amnestirani tj. na koju vrstu krivičnih dela se odnosi amnestija i za koji deo kazne se svaka od grupa osuđenika oslobađa.

Amnestija bi se odnosila samo na osuđenike koji su:

-prvi put pravosnažno osuđeni na 3 meseca zatvora – potpuno se oslobađaju kazne

-prvi put pravosnažno osuđeni na 3-6 meseci – oslobađaju se izvršenja 50% kazne

-prvi put pravosnažno osuđeni na 6-12 meseci – oslobađaju se izvršenja 40% kazne

-prvi put pravosnažno osuđeni na 1- 2 godine – oslobađaju se izvršenja 30% kazne

-na dan donošenja zakona stariji od 65 godina – oslobađaju se izvršenja 25% kazne

Amnestija se ne treba primeniti na osuđenike koji su:

-osuđeni na kaznu zatvora od 30 do 40 godina

-osuđeni pred posebnim odeljenjima za organizovani kriminal ili za korupciju

-osuđeni za krivično delo protiv čovečnosti i međunarodnog prava

-osuđeni za krivična dela protiv polne slobode i krivična dela nasilja u porodici

-osuđeni za proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga

-osuđeni za krivična dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije

-osuđeni za krivično delo primanja mita i krivično delo davanja mita

-imali potrenicu zbog nejavljanja na izdržavanje kazne ili zbog bekstva sa izdržavanja

Na osnovu svega napred izloženog, predlažem Vam da bez odlaganja podnesete inicijativu Vladi Republike Srbije kako bi se u uslovima vanrednog stanja donela odluka o amnestiji napred navedenih lica i kako bi se sprovela pre nego što dođe do izbijanja – širenja virusa „CORONA -19“ u penalnim uslovima kazneno-popravnih zavoda u Republici Srbiji, što bi moglo imati nesagledive posledice na život i zdravlje velikog broja građana koji izdržavaju kraće kazne zatvora zbog izvršenja lakših krivičnih dela.

PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Jugoslav Tintor, advokat

PREDLOG ZA AMNESTIJU ODREĐENIH OSUĐENIH LICA KAKO BI SE RASTERETILI KAPACITETI U KP ZAVODIMA

Štampa vesti