(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
SAOPŠTENJE

S  A  O  P  Š  T  E  NJ  E

 

Povodom reagovanja g-dina Miloša Vučevića na prvostepenu presudu u slučaju „Luka Beograd“, Advokatska komora Beograda podseća javnost da državni organi i javne ličnosti ne smeju kršiti pretpostavku nevinosti i svojim komentarima sudskih odluka u krivičnim postupcima koji su još u toku posredno vršiti pritisak na sud.

Član.6. stav.2. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i član. 34. stav 3. Ustava RS garantuje svim građanima pravo na pravično suđenje koje podrazumeva pretpostavku nevinosti – da se svako smatra nevinim sve dok se njegova krivica za krivično delo ne utvrdi pravosnažnom odlukom suda. Član 3. stav 2. Zakonika i krivičnom postupku propisuje da su državni organi, sredstva javnog obaveštavanja i javne ličnosti dužni da poštuju pretpostavku nevinosti i da svojim izjavama o okrivljenom, krivičnom delu i postupku ne povređuju prava okrivljenog.

         Smatramo da se ovakvim izjavama grubo krše prava građana u krivičnom postupku, zbog čega će Advokatska komora Beograda podneti inicijativu za izmenu Krivičnog zakona – da se kršenje pretpostavke nevinosti propiše kao posebno krivično delo.

 

                                                                                                    PREDSEDNIK

                                                                         ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

                                                                                           Jugoslav Tintor, advokat

PRILOG

Štampa vesti