(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
SAVETOVANJE ZLATIBOR – KRIVIČNO PRAVO, 19 – 21. septembar 2019.
SAVETOVANJE ZLATIBOR – KRIVIČNO PRAVO, 19 – 21. sep­tem­bar 2019. – Srp­sko udruženje za kri­vič­no­prav­nu te­o­ri­ju i prak­su, Ministarstvo pravde Republike Srbije, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Pravosudna akademija VAS POZIVAJU na 59 REDOVNO godišnje Savetovanje
INFORMACIJE O SAVETOVANJU I KOTIZACIJA:
Udruženje:
telefon: 011/ 2658-019, E-mail:turanjaninveljko@gmail.com, sukp@sezampro.rs

REZERVACIJE SMEŠTAJA:
Usta­no­va stu­dent­skih opo­ra­vi­li­šta Be­o­grad, R.J. „Rat­ko Mitrović“ , Zla­ti­bor
Telefon: 031-841-369, 031-841-625, 031-845-086, faks: 031-841-791.,
ili za smeštaj po sopstvenom izboru: Turistička Agencija „TRENDYTRAVEL“ ZLATIBOR, Miladina Pećinara (preko puta hotela MONA), Zlatibor,
Telefon: 031 848 550, 069 75 65 65,
E-mail: info@trendytravel.rs, APARTMANI, HOTELI, PANSION – PO IZBORU.

U oče­ki­va­nju Va­šeg uče­šća i na ovo­go­di­šnjem Sa­ve­to­va­nju iskre­no i ko­le­gi­jal­no Vas pozdravlja­mo.
Pred­sed­ni­štvo udru­že­nja i Pra­vo­sud­na aka­de­mi­ja.   PREUZMITE ORIJENTACIONI PROGRAM I CENOVNIK SAVETOVANJA !
Štampa vesti