(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
UO AK BEOGRADA JE DONEO ODLUKU DA SE OBEZBEDI NOVČANA POMOĆ SVIM ADVOKATIMA KOJI SU UPISANI U POSLEDNJE 3 GODINE I MLAĐI OD 33 GODINE

Dana 15.03.2020.godine u Srbiji je proglašeno vanredno stanje u kojem je funkcionisanje pravosuđa potpuno redukovano, zbog čega su advokati materijalno ugroženi – bez mogućnosti da u vanrednim okolnostima redovno obavljaju svoju profesionalnu delatnost i da ostvaruju prihode.

Dana 18.03.2020.god. AK Beograda je uputila dopis Ministarstvu finansija sa zahtevom za preispitivanje opravdanosti poreskog zaduženja advokata za vreme vanrednog stanja. Uredbom Vlade od 10.04.2020.godine odloženo je dospeće svih poreza i doprinosa koji se odnose na period vanrednog stanja do 04.01.2021.godine i odloženo je plaćanje obaveza svim advokatima tako što se reprogramiraju na 24 rate koje će advokati plaćati u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2022.godine kada stanje bude normalizovano, što ih rasterećuje pritiska od dospeća i plaćanja ovih obaveza.

Dana 31.03.2020.god. AK Beograda je uputila dopis Ministarstvu finansija, sa zahtevom da paket ekonomskih mera za zaštitu preduzetnika od posledica vanrednog stanja koji uključuje i subvencije u iznosu od 30.000,00 dinara mesečno bude odobren i svim advokatima – nezavisno od toga da li su u sistemu paušalnog oporezivanja, sistemu poslovnih knjiga ili u sistemu PDV-a. Uredba Vlade od 10.04.2020.godine predviđa da će i advokati dobiti od države direktna davanja u periodu od tri meseca tokom kojeg nisu u mogućnosti da rade, tako da neki od njih mogu ovaj iznos iskoristiti za tekuće potrebe, a neki za plaćanje obaveza poreza i obaveznog osiguranja.

Postavlja se pitanje da li pored ovih pogodnosti za advokate – koje će obezbediti država, AK Beograda treba da preduzme dodatne mere u cilju zaštite pojedinih ugroženih grupa advokata Upravni odbor smatra da je jedan od zadataka AK Beograda da u skladu sa svojim mogućnostima preduzima odgovarajuće mere u cilju zašptite materijalnog položaja advokata, kao i da prilikom donošenja odluka o pružanju novčane pomoći ne sme da postupa arbitrerno i voluntaristički tj. od slučaja do slučaja, već je neophodno doneti odluku sa opštim normama i jasnim kriterijumima na osnovu kojih pravo na novčanu pomoć od komore može ostvariti svaki advokat Beograda koji ispunjava propisane uslove – ukoliko podnese zahtev.

Upravni odbor je kao najugroženiju grupu advokata prepoznao mlade advokate i doneo odluku da AK Beograda isplati jednokratnu novčanu pomoć u visini od 30.000,00 dinara svim advokatima Beograda koji ispunjavaju dva kumulativna uslova: 1) da su upisani u poslednje 3 godine – advokati upisani u periodu od 15.04.2017. do 15.04.2020.godine 2) da su mlađi od 33 godine – advokati rođeni posle 01.01.1987.godine.

Opšte je poznato da je početni period bavljenja advokaturom po pravilu najteži, jer da bi se došlo do broja klijenata koji obezbeđuju stabilnost prihoda nužnih za egzistenciju potrebno je izvesno vreme. To vreme varira u zavisnosti od mnogo okolnosti ali je svakako prve tri godine najteže. Upravni odbor je kao najugroženiju grupu prepoznao mlade kojima je advokatura životni poziv, što znači je reč o kolegama koji su i mladi u advokaturi i mladi po godinama starosti. Advokati koje ispunjavaju ova dva kumulativna uslova objektivno nisu imali vremena da se pre advokature ozbiljnije bave bilo kojim drugim zanimanjem, pa samim tim nisu imali prilike ni da pre advokature obezbede bilo kakvu rezervu materijalnih sredstava koju bi mogli iskoristiti u ovakvim vanrednim okolnostima, a tokom bavljenja advokaturom u trajanju od tri godine nisu bili u mogućnosti da steknu dovoljan broj klijenata kako bi sebi obezbedili stabilne prihode neophodne za egzistenciju u nepredvidivim okolnostima kao što je nastupanje vanrednog stanja.

Realno je očekivati da bi u slučaju izostanka pomoći komore, jedan broj kolega odustao od advokature ili bi u cilju opstanka u advokaturi doveli sebe u odnos zavisnosti u okviru neke advokatske kancelarije – čime bi komprimitovali svoju samostalnost i nezavisnost. Dobijena pomoć ojačaće osećaj solidarnosti kod advokata koji pomoć dobiju, tako da će u nekoj budućoj situaciji biti spremeni da pomognu drugim kolegama, ako to iz nekog razloga bude bilo potrebno.

Iznos jednokratne novčane pomoći od 30.000,00 dinara će biti isplaćen bez odlaganja kako bi kolege mogle preživeti u vremenskom periodu do isplate pomoći od strane Vlade RS, koja se realno može očekivati tek u drugoj polovini maja 2020.godine. Ovaj iznos kolege mogu iskoristiti za egzistenciju ili za pokriće troškova poreza i doprinosa obaveznog osiguranja tokom perioda u kojem ne ostvaruju prihode. Najznačajnije je da pomoć komore bude pravovremena.

Svaki advokat koji ispunjava dva kumulativna uslova i želi da ostvari pravo na novčanu pomoć mora podneti pisani zahtev poštom ili emailom na office@akb.org.rs. Rok za podnošenje zahteva je 30 dana što znači da se zahtev može podneti u periodu 15.04.2020. – 15.05.2020.godine, nakon kojeg datuma zahtev više nije moguće podneti jer je propisani rok od 30 dana prekluzivan. Naime, svrha jednokratne novčane pomoći je da posluži advokatu da preživi period u kojem mu je zbog vanrednog stanja onemogućeno da se bavi advokaturom, a ne da nadoknađuje izgubljenu dobit koju je pretrpeo u uslovima vanrednog stanja, jer su izgubljenu dobit pretrpeli svi advokati.

Pozivamo advokate Beograda koji ispunjavaju napred navedena dva kumulativna uslova da u periodu 15.04.2020. – 15.05.2020.godine podnesu zahtev AK Beograda za jednokratnu novanu pomoć, kako bi im iznos od 30.000,00 RSD bio isplaćen bez odlaganja na njihov tekući račun koji je potrebno da navedu u zahtevu. Imajući u vidu da datum upisa u imenik advokata i datum rođenja predstavljaju podatke kojima AK Beograda raspolaže, uz zahtev nije potrebno dostavljati pisane dokumente kojima se dokazuje ispunjenost uslova.

Dovoljno je podneti zahtev komori za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć i u zahtevu navesti ime, sedište, broj legitimacije, broj mobilnog telefona i broj tekućeg računa.

Upravni odbor je razmatrao i mogućnost pomoći drugim ugroženim grupama advokata, pre svega kolegema starijim od 65 godina kojima je tokom vanrednog stanja zabranjeno da napuštaju stanove pa samim tim i da rade, ali je imajući u vidu činjenicu da ova grupa advokata ostvaruje pravo na starosnu penziju – našao da raspolažu mesečnim prihodom koji obezbeđuje egzistenciju, a što je jedini cilj jednokratne pomoći koja se odobrava mladim advokatima, kao najugroženijim. Upravni odbor je razmatrao i mogućnost otpisa članarine za period vanrednog stanja svim advokatima, ali je zaključio da ovakva mera ne bi predstavljala stvarnu pomoć nikom, pa je doneo odluku o pomoći u visini kojom se može ostvariti konkretan efekat u situaciji kada kolege već mesec dana ne rade, a očekuje se da će prva direktna davanja od države početi da se isplaćuju tek za mesec dana, tako da im iznos jednokratne pomoći može poslužiti za život u međuperiodu.

Imajući u vidu da će svi ostali advokati – koji ne spadaju ni u jednu od ugroženih grupa ostvariti i pravo na fiskalne pogodnosti i pravo na direktna davanja iz budžeta RS, smatramo da ova odluka – da se dopunski novčano pomogne svim mladim advokatima – koji su i najugroženiji, predstavlja nužnu i razumnu meru pomoći advokatske komore u uslovima vanrednog stanja.

PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Jugoslav Tintor, advokat

OBAVEŠTENJE AK BEOGRADA O NOVČANOJ POMOĆI MLADIM ADVOKATIMA
Štampa vesti